Přehled Středních zdravotnických škol a Vyšších zdravotnických škol

SZŠ a VZŠ Brno
Merhautova 15
602 00 Brno=
 
Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik
Zubní instrumentářka
Diplomovaná dentální hygienistka
 
SZŠ a VZŠ Praha
Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha 1
=
Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik
Diplomovaná dentální hygienistka
 
SOŠ a SZŠ Benešov
Černoleská 1997
256 01 Benešov
=
Asistent zubního technika
=
SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem
Palachova 35
400 01 Ústí nad Labem
=
Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik
Diplomovaná dentální hygienistka
=
SZŠ a VZŠ Karlovy Vary
Poděbradská 2
360 01 Karlovy Vary
=
Asistent zubního technikaa
Diplomovaný zubní technik
=
SZŠ a VZŠ Hradec Králové
Komenského 234
500 02 Hradec Králové
=
Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik
=
SZŠ a VZŠ Olomouc
Pöttingova 2
772 00 Olomouc
=
Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik
 
VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií s.r.o. Plzeň
Ledecká 1365/35
323 00 Plzeň
=
Diplomovaný zubní technik
Dentální hygienistka
Zubní instrumentářka
 
SZŠ a VZŠ Plzeň
Karlovarská 99
323 17 Plzeň
=
Asistent zubního technika
Zubní instrumentářka
 
SZŠ a VZŠ České Budějovice
Husova 3
371 60 České Budějovice
=
Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik
 
SZŠ a VZŠ Ostrava
Jeremenkova 2
703 00 Ostrava – Vítkovice
=
Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik
Diplomovaná dentální hygienistka
Zubní instrumentářka
 
SZŠ Nymburk
Soudní 20
288 00 Nymburk
=
Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik
 
SVZŠ pro dentální hygienistky Praha
Sekaninova 12
128 00 Praha 2
=
Diplomovaná dentální hygienistka
 

SZŠ pro sluchově postižené Praha

Výmolova 169/2
150 00 Praha – Radlice
=
Asistent zubního technika

=

Studijní obor Asistent zubního technika

Studijní obor Asistent zubního technika byl otevřen poprvé na Středních zdravotnických školách ve školním roce 2005/2006. Na tento obor jsou přijímáni žáci devátých tříd základních škol.

Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí studia je výuka předmětů kreslení a modelování a zhotovování stomatologických protéz, kterou žáci vykonávají v zubních laboratořích škol pod vedením odborného učitele. Ve 3. a 4. ročníku absolvují studenti 4. týdenní souvislou odbornou praxi ve vybraných zubních laboratořích.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. V současnosti maturitní zkouška obsahuje písemnou část z českého jazyka a literatury, praktickou část a část ústní. Ústní maturitní zkouška je složena z předmětů český jazyk a literatura, protetická technologie, stomatologické protézy a volitelného předmětu – cizí jazyk nebo somatologie a stomatologie. Asistent zubního technika nahradí stávající studijní obor Zubní technik, který bude ukončen na Středních zdravotnických školách maturitními zkouškami v roce 2008.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru Asistent zubního technika zhotovovat fixní a snímatelné zubní náhrady a ortodontické pomůcky a provádět jejich opravy. To vše pod odborným dohledem zubního technika samostatně pracujícího nebo zubního lékaře.

Studijní obor Diplomovaný zubní technik

Do prvního ročníku Diplomovaný zubní technik se přijímají absolventi středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Další podmínkou je splnění podmínek přijímacího řízení a zdravotní kritéria. Součástí výběrového řízení je talentová zkouška. Výuka oboru trvá tři roky. Je rozdělena na jednotlivé semestry, zakončené zkouškovým obdobím. Celé studium je zakončeno absolutoriem. Obsahuje zkoušky z odborných předmětů – stomatologie, stomatologická protetika a protetická technologie, cizího jazyka a obhajobu absolventské práce.

Odborná složka absolventa je charakterizována schopností aplikovat získané vědomosti a dovednosti na všechny konkrétní případy v oblasti zhotovování všech druhů stomatologických protéz na úsecích: fixních protéz , snímatelných protéz, ortodontických léčebných pomůcek v čelistní ortopedii. Dále absolvent získá základní teoretické a praktické znalosti z ekonomiky, financování, práva, pojišťovnictví, marketingu a managementu zubní laboratoře a přesné odborné vyjadřování v písemném i ústním projevu. Složka všeobecná poskytovaná vyšší odbornou školou je oproti střední odborné škole rozšířena o získání dalších znalostí. Všeobecné vzdělání poskytují žákům předměty jazykové a společensko-vědní. Součástí studia celého tříletého vzdělávacího programu je odborná praxe v různých typech zubních laboratoří.

Studijní obor Zubní instrumentářka

Na tento obor jsou přijímáni žáci devátých tříd základních škol. Studium je organizováno jako dvouleté denní. Součástí studia je praktická výuka předmětů, technologické postupy a odborná praxe, kterou žáci vykonávají v odborných učebnách školy nebo na stomatologických pracovištích pod odborným vedením učitele. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Absolvent je připraven pro činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Je schopen asistovat při ošetření dutiny ústní, připravovat pomocné instrumenty a jiný zdravotnický materiál, vyvolávat RTG snímky a vést zdravotnickou dokumentaci.

Studijní obor Diplomovaná dentální hygienistka

Na tento obor se přijímají absolventi středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Studium je tříleté denní nebo dálkové. Při studiu je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí a dovedností, využívání informační soustavy zdravotnictví a na praktické vyučování realizované v laboratořích a odborných učebnách škol i ve stomatologických zdravotnických zařízeních. Existuje i možnost zúčastnit se exkurzí a stáží na odborných školách v zahraničí.Studium je ukončeno absolutoriem. Absolvent obdrží diplom a právo používat titul “DiS” (diplomovaný specialista – diplomovaná dentální hygienistka/diplomovaný dentální hygienista).