Přehled Středních zdravotnických škol a Vyšších odborných zdravotnických škol

SOŠ a SZŠ Benešov

Černoleská 1997

256 01 Benešov

Asistent zubního technika


SZŠ a VOŠZ Brno

Merhautova 15
602 00 Brno

Asistent zubního technika

Zubní instrumentářka

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka

 

SZŠ a VOŠZ České Budějovice

Husova 3
371 60 České Budějovice

Asistent zubního technika

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka (pouze v kombinované formě)

 

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Komenského 234
500 02 Hradec Králové

Asistent zubního technika

Diplomovaný zubní technik

 

SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

Poděbradská 2
360 01 Karlovy Vary

Asistent zubního technika

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka

AKK Zubní instrumentářka


SZŠ/VOŠ zdravotnická Nymburk

Soudní 20
288 00 Nymburk

Asistent zubního technika

Zubní instrumentářka

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka

 

SZŠ a VOŠZ Olomouc

Pöttingova 2
772 00 Olomouc

Asistent zubního technika

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka

 

SZŠ a VOŠZ Ostrava

Jeremenkova 2
703 00 Ostrava – Vítkovice

Asistent zubního technika

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka

AKK Zubní instrumentářka

 

SZŠ a VOŠZ Plzeň

Karlovarská 99
323 17 Plzeň

Asistent zubního technika

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka

 

VOŠZMVS Plzeň

Ledecká 1365/35
323 00 Plzeň

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka

AKK Zubní instrumentářka

 

VOŠZ, SZŠ a Gymnázium Praha

Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha 1

Asistent zubního technika

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka

 

SVOŠZ pro dentální hygienistky Praha

Sekaninova 12
128 00 Praha 2

Diplomovaná dentální hygienistka

 

SZŠ pro sluchově postižené Praha

Výmolova 169/2
150 00 Praha – Radlice

Asistent zubního technika

 

VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem

Palachova 35
400 01 Ústí nad Labem

Asistent zubního technika

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaná dentální hygienistka


Studijní obor Asistent zubního technika

Studijní obor Asistent zubního technika byl otevřen poprvé na Středních zdravotnických školách ve školním roce 2005/2006. Na tento obor jsou přijímáni žáci devátých tříd základních škol.

Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí studia je výuka předmětů kreslení a modelování a zhotovování stomatologických protéz, kterou žáci vykonávají ve školních zubních laboratořích pod vedením odborného učitele. Ve 3. a 4. ročníku absolvují studenti 4. týdenní souvislou odbornou praxi ve vybraných zubních laboratořích.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. V současnosti maturitní zkouška obsahuje písemnou část z českého jazyka a literatury, praktickou část a část ústní. Ústní maturitní zkouška je složena z předmětů český jazyk a literatura, protetická technologie, stomatologické protézy a volitelného předmětu – cizí jazyk nebo somatologie a stomatologie. Asistent zubního technika nahradí stávající studijní obor Zubní technik, který bude ukončen na Středních zdravotnických školách maturitními zkouškami v roce 2008.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru Asistent zubního technika zhotovovat fixní a snímatelné zubní náhrady a ortodontické pomůcky a provádět jejich opravy. To vše pod odborným dohledem zubního technika samostatně pracujícího nebo zubního lékaře.

Studijní obor Diplomovaný zubní technik

Ke studiu oboru Diplomovaný zubní technik se přijímají absolventi středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Další podmínkou je splnění podmínek přijímacího řízení a zdravotní kritéria. Výuka oboru trvá tři roky. Je rozdělena na jednotlivá výuková období, každé z nich je zakončené zkouškovým obdobím. Součástí studia je souvislá odborná praxe, kterou studenti vykonávají v různých typech zubních laboratoří.

Odborná složka absolventa je charakterizována schopností aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve zdravotnických předmětech na všechny konkrétní případy v oblasti zhotovování všech druhů stomatologických náhrad na úsecích: fixní náhrady, snímatelné náhrady a ortodontické léčebné pomůcky v čelistní ortopedii. Dále absolvent získá základní teoretické znalosti z ekonomiky a managementu, zdravotnického práva, etiky ve zdravotnictví a dále dovednost přesného odborné vyjadřování v písemném i ústním projevu.

Celé studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, ze zkoušky z cizího jazyka a odborných předmětů – stomatologie, stomatologické protetiky a protetické technologie. Po úspěšném zakončení studia získává absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista) uváděný za jménem a je zařazen do nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří mohou vykonávat svou činnost bez odborného dohledu.

Studijní obor Diplomovaná dentální hygienistka

Na tento obor se přijímají absolventi středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Studium je organizováno jako tříleté denní nebo kombinované. Poskytuje studentům ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektuálních dovedností a návyků, nezbytných pro jejich pracovní uplatnění, týkající se zdraví a prevence, zdravotní politiky a fungování veřejného zdravotnictví, podpory veřejného zdraví, profesní etiky a dalších obecně zdravotnických oblastí. Specificky odborné předměty zahrnují praktické dovednosti a nezbytné teoretické poznatky z dentální hygieny a orálního zdraví.

Odborná praktická výuka studentů probíhá ve výukových ordinacích dentální hygieny a na dalších stomatologických pracovištích.

Studium je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího jazyka a teoretických předmětů – parodontologie a preventivní zubní lékařství. Po úspěšném zakončení studia získává absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista) uváděný za jménem a je zařazen do nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří mohou vykonávat svou činnost bez odborného dohledu.

Studijní obor Zubní instrumentářka

Na tento obor jsou přijímáni žáci devátých tříd základních škol. Studium je organizováno jako dvouleté denní. Součástí studia je praktická výuka předmětů, technologické postupy a odborná praxe, kterou žáci vykonávají v odborných učebnách školy nebo na stomatologických pracovištích pod odborným vedením učitele. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Absolvent je připraven pro činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Je schopen asistovat při ošetření dutiny ústní, připravovat pomocné instrumenty a jiný zdravotnický materiál a vést zdravotnickou dokumentaci.

Akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka

Na tento obor jsou přijímáni uchazeči starší 18 let, kteří dokončili alespoň střední odborné vzdělání bez maturitní zkoušky. Kurz je organizován jako kombinované studium v celkovém rozsahu 800 hodin, z toho 272 hodin tvoří praktická výuka, která probíhá ve smluvních stomatologických ordinacích. Součástí teoretické přípravy je výuka předmětů obecného zdravotnického charakteru a dále specifické předměty jako jsou technologické postupy, zdravotnické prostředky a vybrané kapitoly z lékařských oborů. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Absolvent je připraven pro činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Je schopen asistovat při ošetření dutiny ústní, připravovat pomocné instrumenty a jiný zdravotnický materiál a vést zdravotnickou dokumentaci.