Celoživotní vzdělávání

Novelou zákona č. 201/2017 Sb. bylo zrušeno oprávnění profesních sdružení vydávat souhlasné stanovisko ke školicím akcím, konferencím, kongresům a sympoziím a povinnost vést evidenci těchto akcí, včetně povinnosti poskytovat informace o nich ministerstvu nebo pověřené organizaci.

O účasti v jednotlivých formách celoživotního vzdělávání jejich pořadatel vydá už jen potvrzení, neprovádí se záznam do průkazu odbornosti. Pořadatel stanovených forem celoživotního vzdělávání musí vést evidenci účastníků celoživotního vzdělávání jím organizovaného a na základě žádosti ministerstva, popřípadě pověřené organizace, poskytne údaje z této evidence.

Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání se již neprokazuje na základě kreditního systému. Zrušila se vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanovoval kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků a její novely.

Účast na vyjmenovaných formách celoživotního vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zákoníku práce a jsou tedy povinné. Není však stanoven žádný metodický pokyn, v jaké formě a v jakém rozsahu má celoživotní vzdělávání probíhat.

Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet.

Osvědčení a průkaz odbornosti – jsou zrušeny. Druh, délka celoživotního vzdělávání, zkoušky ani vykonávaná činnost se do průkazu odbornosti nezaznamenávají. Pro výkon povolání již není podmínka získání osvědčení, osvědčení se nevydávají ani neprodlužují.