Komora zubních techniků České republiky je profesní, stavovské, neziskové, nepolitické občanské sdružení s právní subjektivitou, které je otevřeno pro všechny zubní techniky a asistenty zubních techniků České republiky.

=

Komora zubních techniků vznikla na podzim roku 2009 sloučením tří samostatných občanských sdružení: UZT (Unie zubních techniků), SZT-P (Společenstvo zubních techniků – podnikatelů) a AOT (Asociace OrtoTech).

Komora zubních techniků podporuje odbornost výkonu povolání zubních techniků a způsob jeho vykonávání v souladu s obecně závaznými předpisy a jeho etikou. Podporuje oprávněné profesní zájmy svých členů. Iniciativně se vyjadřuje k legislativním návrhům týkajících se oboru a výkonu profese. Vyjadřuje se ke splnění podmínek svých členů k výkonu činnosti v oboru a ke splnění podmínek pro provoz stomatologických laboratoří. Vyjadřuje se k odborným otázkám, jež se staly z jakéhokoliv důvodu sporné mezi stomatologickými laboratořemi a třetím subjektem.

Zprostředkovává výměnu informací podporujících zvyšování odbornosti členů a rozvoj oboru.

Organizuje a podílí se na pořádání odborných a vzdělávacích akcí. V případě potřeby navrhuje znalce v oboru zubní techniky.

Nejvyšším orgánem KZT ČR je Sněm členů Komory. Dalšími orgány jsou Rada Komory, Prezident, Viceprezident a Revizní komise Komory.

Komora zubních techniků ČR chce vytvářet všemi prostředky takové podmínky, aby členství v KZT ČR bylo umožněno všem technikům v České republice, a aby členství bylo pro každého přínosem, proto vydala programové prohlášení, ve kterém stanovila, co bude jejími hlavními úkoly.