Zajištění pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem

Účelem pracovnělékařské zdravotní prohlídky je zjistit aktuální zdravotní stav zaměstnance a posoudit, zda je potřeba pro jeho pracovní výkon nastavit nějaká omezení nebo ho dokonce vyloučit z výkonu určité práce. Cílem je chránit zdraví zaměstnance, ale také jeho spolupracovníky a jiné osoby pohybující se v blízkosti.
Zákonné požadavky
Pracovnělékařské prohlídky, nebo také zdravotní prohlídky zaměstnanců, jsou součástí pracovnělékařských služeb. Práva a povinnosti týkající se pracovnělékařských služeb jsou uvedeny ve třech hlavních právních předpisech:
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (novelizovaná vyhláškou č.452/2022 Sb.)
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • Shrnutí a přehled změn pro pracovnělékařskou péči

  Od 1.1 2023 je účinná novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (podle vyhlášky č. 452/2022 Sb.)
  Zdravotní způsobilost
  Zdravotní způsobilost získaná před 1.1.2023 je platná podle „staré“ vyhlášky č. 79/2013 Sb. do uplynutí platnosti lékařského posudku nebo do provedení nejbližší pracovnělékařské prohlídky.
  Vstupní prohlídky
  Účelem vstupní prohlídky je zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách se známou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Provádí se i při zařazení zaměstnance na jinou práci, pokud se jedná o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla zdravotní způsobilost zaměstnance posouzena. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů minimálně o jeden, bez ohledu na to, zda změna podmínek povede ke změně výsledné kategorie práce. Zaměstnavatel zajistí vstupní prohlídku před vznikem:
  1. pracovního poměru (zde je prohlídka povinná vždy),
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jestliže má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní prohlídku vyžadovat též, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
  3. vztahu obdobném vztahu pracovněprávnímu (platí např. pro služební poměry, soudce, úředníky atd.).
  4. Vstupní prohlídky musí zaměstnavatel provádět.
  Pro kategorii 1 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví) je může provádět i registrující (obvodní lékař).

  Výjimka: registrující lékař nemůže prohlídky provádět pokud:

 • zaměstnanec vykonává práce v profesním riziku(dříve v riziku ohrožení zdraví) nebo
 • prohlídky jsou nařízené jiným právním předpisem
 • Nově tedy může registrující lékař provádět prohlídky i pro profese, které už nejsou zahrnuty mezi profesními riziky:
 • řidiči referenti,
 • práce ve školách a školských zařízeních,
 • činnosti epidemiologicky závažné,
 • hlasová zátěž.
 • Periodické prohlídky
  Jde o zjištění včasné změny zdravotního stavu v souvislosti s náročností práce nebo stárnutím organismu, kdy by další výkon práce vedl k poškození zdraví. Provádí se v následujících intervalech podle zařazení zaměstnanců do kategorií:
  Kategorie bez zvýšeného rizika
  Pro kategorii 1 a 2 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví)  jsou periodické prohlídky dobrovolné. Jejich provedení může vyžadovat jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.

  Výjimka: Periodické prohlídky pro kategorii 1 a 2 jsou ale povinné pokud:

 • zaměstnanec vykonává práce v profesním riziku (dříve v riziku ohrožení zdraví) nebo
 • prohlídky jsou nařízené jiným právním předpisem.
 • 1.kategorie Provádí se, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.
 • 1x za 6 let,
 • 1x za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
 • 2. kategorie Provádí se, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.
 • 1x za 4 roky, nebo
 • 1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,
 • Kategorie se zvýšeným rizikem
  Pro kategorii 2R (rizikovou), 3 a 4 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví)  jsou periodické prohlídky povinné.

  2R, 3 a 4. kategorie

 • V kategorii druhé rizikové (2R) a 3. kategorii se provádí 1x za 2 roky,
 • Ve 4. kategorii 1x za 1 rok.
 • Profesní riziko
  Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci obsahující profesní riziko (pokud není pro provedení periodické prohlídky stanovena kratší lhůta), se provádí
 • 1x za 4 roky,
 • 1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
 • Výše uvedené neplatí, pokud je upraveno jiným právním předpisem.
  Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
  Periodické prohlídky se provádějí i v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud jde o práce v profesním riziku nebo konané podle jiného právního předpisu nebo pokud provádění těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel vyžaduje. Periodické prohlídky se vykonávají, pokud se jedná o:
 • práce v profesním riziku,
 • pokud jsou stanovené jiným právním předpisem,
 • pokud provádění těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel vyžaduje.
 • Mimořádné prohlídky
  Prohlídka se uskuteční za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek (může se provést také na podnět lékaře, zaměstnavatele nebo zaměstnance).

  Mimořádná prohlídka se provádí, pokud

  a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření,

  b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,

  c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,

  d) bylo nejméně dvakrát zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření nebo měření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,

  e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo

  f) byl výkon práce přerušen za1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů (s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví) a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je profesní riziko nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak, za 2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo za 3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců (nejedná-li se o přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené – doplněno aktuální novelou vyhlášky). 

  Mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce. Podle výše uvedeného písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo na základě žádosti zaměstnance či podnětu zaměstnavatele se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele (dále jen „mimořádná prohlídka v úplném rozsahu“).

  Novelou vyhlášky se přesněji rozlišují mimořádné prohlídky v úplném rozsahu (mají stejné důsledky jako periodické prohlídky a stanoví se nová lhůta pro její další provedení) a prohlídky v neúplném rozsahu. V případě písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo prohlídky na žádost zaměstnavatele či z podnětu zaměstnance se jedná o provedení mimořádné prohlídky v úplném rozsahu. Mimořádná prohlídka se (při přerušení výkonu práce na dobu delší než 6 měsíců) neprovádí pro čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci
  Nově obsahuje:
 • údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce a o konkrétní pracovní činnosti, režimu pracovní doby, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • posudkový závěr,
 • identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis a
 • termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný.
 • Poradenství
  Zrušeny požadavky na čas potřebný provedení poradenství – dříve Příloha č. 1. Nahrazeno § 2 písm. b) vyhl. č. 79/2013 Sb.: „poradenství jsou veškeré poradenské činnosti nezbytné pro účely písmene a) na základě zjištění při dohledu podle písmene c), a dále školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a poradenské činnosti při zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.“
  Dohled
  Zrušeny požadavky na čas potřebný provedení dohledu  – dříve Příloha č. 1.
  Dohled na pracovištích se zvýšeným rizikem
  Dohled se vykonává na pracovištích nejméně 1x za 3 kalendářní roky pro výkon prací:
  1. zařazených do kategorie 2R, 3 a 4,
  2. profesním rizikem
  3. u kterých jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy.
  Dohled na pracovištích bez zvýšeného rizika
  U prací zařazených v kategorii 1 a 2 se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb. Periodu provádění dohledu stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů.
  Uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
  Nezměnilo se, uzavření smlouvy s poskytovatelem PLS je povinné pro všechny zaměstnavatele (kategorie 1,2, 2R, 3 a 4).