Provozní řád je dokument, který je součástí provozní dokumentace. Popisuje souhrn určitých pravidel, která stanovují způsoby, jakými bychom se měli chovat k objektu/zařízení a jak jej správně užívat.

Ve skutečnosti je to vnitřní předpis, ve kterém si provozovatel soukromého zařízení stanoví podmínky, za kterých je možné zařízení používat či se v něm pohybovat.

Vypracovat provozní řád a dát ho k odsouhlasení orgánu ochrany veřejného zdraví je zákonnou povinností každého provozovatele zdravotnického zařízení vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.)

Provozní řád schvaluje příslušná Hygienická stanice na základě žádosti o schválení Provozního řádu a na základě zpracovaného Provozního řádu zdravotnického zařízení.

Provozní řád musí obsahovat obecné údaje typu: kde se zařízení nachází, dispozice a vybavení zdravotnického zařízení, obor poskytované zdravotní péče a je dobré uvést počet (seznam) pracovníků zařízení. Dále je nezbytné uvést informace týkající se omyvatelnosti a úklidu prostor a ploch. Nesmíte opomenout informace o odvozu odpadu.

Provozní řád je třeba vyhotovit a podat 4x, dva exempláře zůstávají na Hygienické stanici a dva schválené exempláře obdrží žadatel zpět do třiceti dnů, jeden k založení a jeden k žádosti o Registraci nestátního zdravotnického zařízení. Spolu se schváleným Provozním řádem obdrží žadatel i Rozhodnutí o schválení Provozního řádu, které je též nezbytnou součástí žádosti o Registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Hygienické stanice mají trochu rozdílné představy, jak má provozní řád pro zubní laboratoře vypadat, co nezbytně musí obsahovat, a proto neexistuje stoprocentní návod k tomu, jak takový řád vypracovat. Nicméně jsme shrnuli zkušenosti zubních techniků při schvalování řádů na různých hygienických stanicích a vytvořili jsme vzorový provozní řád, částečně interaktivní, kde si můžete určité informace doplnit nebo vybrat z možností. Nezaručujeme však, že vás hygienická stanice nevyzve k nějakému doplnění.

VZOROVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a následně po půl roce vydaná vyhláška upřesňující podrobnosti nakládání s odpady, je možné, že vás hygienická stanice osloví a požádá o doplnění provozního řádu. Pro tento případ jsme připravili vzor dodatku k provoznímu řádu. 

DODATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU – VZOR

Vzhledem k tomu, že přístup krajských hygienických stanic je velmi rozdílný, tak i tento vzor dodatku provozního řádu nemusí v některých bodech stačit, v takovém případě pro bližší informace kontaktujte sekretariát KZT.