SNÍMACÍ ORTODONTICKÉ APARÁTY

1. 8. 2022 / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SNÍMACÍ ORTODONTICKÉ APARÁTY

Blog

Bc. Jana Přikrylová

„Snímací ortodontické aparáty jsou léčebné pomůcky umístěné v dutině ústní tak, aby je pacient mohl sám volně vyjmout. Jejich regulovaným působením docílíme úpravy postavení jednotlivých zubů i jejich skupin a ovlivňujeme tvar zubních oblouků.“

(Koťová, 2020, s. 169)

Léčba ortodontických anomálií snímacími aparáty se používá zejména v období růstu zubů. Pomocí těchto aparátů lze využít růstovou aktivitu pro správný vývoj chrupu. Využívají se např. k vytvoření místa pro prořezávající zuby nebo pro usměrnění prořezávajícího zubu do správné pozice. Snímací aparáty se většinou používají k předléčení ortodontických anomálií v období smíšeného chrupu. (Luther, 2013)

Možností pohybu zubů při snímatelné ortodontické léčbě je méně než při té fixní. Avšak snímatelnou léčbu lze zahájit už kolem 5 roku života, a díky tomu se dá předejít náročné léčbě v budoucnosti. Aktivací aparátků dosahujeme pouze naklánějících pohybů zubů, ať už směrem vestibulárním, tak i orálním. Výhody snímatelné léčby jsou snadná dentální hygiena, menší riziko poranění parodontu (použité síly jsou šetrnější než u fixních aparátů), jsou jednoduché k nasazení do úst, mají efektivnější posun skupin zubů i možnost rozšiřovat zubní oblouk, či zvedat výšku skusu pomocí nákusných valů. Největší nevýhodou je spolupráce pacienta, která často bývá špatná. Úspěšná léčba je zajištěna vhodně použitým typem aparátu, ale také tím, aby si pacient dokázal rovnátko jednoduše nasadit, aby pevně drželo v ústech a aby jeho nošení bylo co nejvíce příjemné. (Mitchell, 2013)

Snímací aparáty rozdělujeme podle převažujícího principu působení sil, a to na aparáty aktivní, funkční a kombinované. Samostatnou skupinu tvoří aparáty retenční.

Rozdělení podle působení sil:

1.     Aktivní aparáty – jsou deskové aparáty, které v sobě mají aktivní konstrukční prvky, to jsou různé drátěné pružiny, nebo nejčastěji používané ortodontické šrouby. Aktivací těchto prvků dochází k působení síly na chrup.

2.     Funkční (mezičelistní, pasivní) aparáty – jsou aparáty, které zachycují obě čelisti v konstrukčním (léčebném) skusu. K posunu chrupu dochází pomocí síly, která vzniká aktivací různých svalů orofaciální soustavy.

3.     Kombinované aparáty – využívají principů aktivních i funkčních aparátů.

4.     Retenční aparáty – slouží k udržení stavu po ortodontické léčbě. (Koťová, 2020)

KONSTRUKČNÍ PRVKY SNÍMATELNÝCH APARÁTŮ

Rozdělení konstrukčních prvků snímatelných aparátů:

  1. Báze
  2. Aktivní prvky
  3. Kotevní (retenční) prvky

1. Báze

Báze ortodontického aparátu je v podstatě pryskyřičná deska, která přenáší působící síly na zuby, alveolární výběžky a patro, zajišťuje plošné usazení aparátu a slouží k zakotvení retenčních, stabilizačních a aktivních konstrukčních prvků.

Při základních deskových aparátech má báze v horní čelisti rozsah přes velkou část tvrdého patra, v dolní čelisti pokrývá báze linguální svahy alveolárních výběžků přibližně do hloubi 10-13 mm. Báze je však poměrně redukována, aby se pacientovi zpříjemnilo nošení aparátu. Zasahuje obvykle až za poslední prořezané moláry. Kopíruje orální povrch zubů, v laterálním úseku sahá k linii maximální konvexity, ve frontálním úseku překrývá tubery řezáků a špičáků. Báze je individuálně opracovaná tak, aby bylo možné měnit postavení zubů. Základní tvar pryskyřičné báze může být doplněn o frontální či laterální nákusné valy, které slouží ke zvýšení skusu. Báze může také plnit funkci mezerníku, aby bylo zajištěno udržení mezery po předčasně vypadlém zubu, ve frontálním úseku může být v takovém případě pryskyřice doplněna i pryskyřičnými zuby. (Luther, 2013)

Ukázka rozsahu báze aparátu v horní a dolní čelisti Zdroj: vlastní

2. Aktivní prvky

Aktivní prvky snímatelných aparátků jsou zodpovědné za samotný pohyb zubů. Patří mezi ně různá drátěné pružiny (také označovány pera), ortodontické šrouby, ale např. i jednoramenné spony či některé labiální oblouky, pokud jsou naaktivovány. Také mohou být využity i elastické gumičky, které se zachytí o určité spony. Aktivací těchto prvků dochází k vytvoření tlaku na zuby a tím k jejich pohybu do cílené pozice. (Cobourne, 2016)

  1. Drátěné pružiny – musí být zhotoveny pod správným úhlem k zubu, aby měly vyhovující funkci. Používají se k pohybu jednotlivých zubů meziálním či distálním směrem. Vyrábějí se nejčastěji z drátů o tloušťce 0,5 až 0,7 mm. Patří mezi ně např. výtlačná pružiny (otevřené či uzavřené v různých modifikacích) či sbližovací pera. (Luther, 2013)
  2. Ortodontické šrouby – existuje spousta jejich typů a díky tomu mají širokou škálu možností působení na pohyb zubů či jejich skupin. Je pevně zakotven v pryskyřičné bázi a podle jeho umístění a typu dosahujeme různého působení. Skládá se ze dvou matic spojených šroubem a vodícími tyčinkami. Otáčením závitu pomocí klíčku se šroub aktivuje. „Podle konstrukce umožňují symetrické, asymetrické i vějířové oddalování či sbližování obou šroubem spojených segmentů aparátu, působí v jedné nebo více rovinách, navozují bodový silový účinek na jednotlivé zuby, případně zajišťují postupné posuny zubů po zubním oblouku.“ (Koťová, 2020, s. 172)
  3. Labiální oblouky – mají stabilizační, retenční a aktivní funkci. Ovlivňují postavení zubů ve frontálním úseku a mají spoustu konstrukčních variant, díky kterým mohou různě působit na zuby. Nejčastěji aktivovaný zubní oblouk vyvíjí tlak na řezáky v protruzi, aby se sklonily zpět do přirozeného předkusu. (Luther, 2013)
Aktivní prvky snímacích aparátů Zdroj: vlastní

3. Kotevní prvky

Jsou ortodontické spony, které zajišťují retenci a stabilitu aparátu v ústech, což jsou faktory nutné pro správné působení aktivních prvků. Kotevní prvky jsou i labiální oblouky.

Mezi ortodontické spony patří např. Adamsova spona, šípová spona, trojúhelníčková spona, kuličková spona, očková spona a jednoramenná spona. Ortodontických spon je však velké množství a mají různá využití. (Koťová, 1999)

Ortodontické spony Zdroj: vlastní

Mezi labiální oblouky řadíme např. LO hladký s U-kličkami, LO s M-kličkami, Van der Linden, LO pro retruzi špičáků, LO pro stažení řezáků, či Bellův. Labiálních oblouků je však spousta a mají různá využití. (Koťová, 1999)

Labiální oblouky Zdroj: vlastní
AKTIVNÍ SNÍMACÍ APARÁTY

Jsou aparáty, které v sobě mají nějaký aktivní prvek a při jejich nošení a následné aktivaci prvků dochází k pohybu zubů. Nejčastěji se jedná o různé desky, které mají specifické funkce podle užitých prvků. Používají se v horní i dolní čelisti a mají mnoho variant provedení pro léčbu různých ortodontických vad. (Wirtz, 2019)

 

Expanzní deska obsahuje expanzní (středový, centrální) šroub, který rozšiřuje zubní oblouk na obě strany stejně, a uprostřed je sagitálně rozříznuta. Může být rozříznuta na dvě stejné části nebo i asymetricky. Expanzní šroub se umísťuje do středu desky. Pro určení jeho správné pozice v horní čelisti je dobré nakreslit si na modelu spojnici zubů 13 a 26 a 23 a 16, výsledný bod, ve kterém se protnou nám značí přesnou polohu pro umístění šroubu. Expanzní deskou lze upravovat stěsnání zubů i např. laterálně zkřížený skus. (Wirtz, 2019)

Expanzní deska Zdroj: vlastní

Vějířová expanzní deska je modifikací klasické expanzní desky. Její součástí je speciální šroub, který se skládá ze dvou částí. Při jeho aktivaci se deska rozvírá jen ve frontální části, jako vějíř. Účelem této desky je rozšíření stěsnaného frontálního úseku chrupu, laterální úsek zůstává ve stejném postavení jako před léčbou. (Wirtz, 2019)

Vějířová expanzní deska Zdroj: vlastní

Y deska obsahuje 2 expanzní šrouby, které jsou umístěny v oblasti špičáků. Jejich aktivací se deska rozšiřuje transverzálním i sagitálním směrem. (Wirtz, 2019)

Y deska Zdroj: Vlastní

Deska s Bertoni šroubem je modifikací klasické Y desky. Bertoni šroub umožňuje rozšiřování zubního oblouku transverzálním i protruzním směrem. (Wirtz, 2019)

Deska s Bertoni šroubem Zdroj: vlastní

Deska s protruzním segmentem obsahuje výtlačný šroub, který se roztáčením rozšiřuje pouze do jednoho směru. Umísťuje se kolmo za frontální zuby. Aktivací šroubu se frontální zuby posouvají vestibulárním směrem, zbytek aparátu zůstává na místě. Tato deska může být s jedním nebo se dvěma protruzními segmenty. (Wirtz, 2019)

Deska s protruzním segmentem Zdroj: vlastní

Deska s distalizačním segmentem obsahuje výtlačný šroub, který se roztáčením rozšiřuje pouze do jednoho směru. Šroub se umístí tak, aby při jeho aktivaci posouval zuby distálním směrem. Nejčastěji se používá pro distalizaci prvních molárů. (Wirtz, 2019)

Deska s distalizačním segmentem Zdroj: vlastní

Deska s otevřeným šroubem obsahuje speciální „otevřený“ šroub, jehož aktivací dochází k uzavření mezery nebo k posunu zubu do zubního oblouku. (Wirtz, 2019)

Deska s otevřeným šroubem Zdroj: vlastní

Deska s frontálním nákusem se používá zejména v horní čelisti, kdy je za frontálními zuby vytvořený nákusný val, který slouží k léčbě hlubokého skusu. Pacientovi se při skousnutí vytvoří mezera mezi horním a dolním laterálním úsekem, a zuby se prořežou do roviny okluze. Zároveň zabraňuje supraokluzi dolních řezáků. (Khursheed Alam, 2012)

Deska s frontálním nákusem Zdroj: vlastní

Deska s laterálním nákusem má na laterálních zubech vytvořený nákusný val. Používá se zejména k odblokování skusu, při zkříženém skusu v laterálním úseku, nebo při obráceném skusu ve frontálním úseku. V případě desky pro léčbu obráceného skusu je v desce i protruzní segment. (Khursheed Alam, 2012)

Deska s laterálním nákusem Zdroj: vlastní
PASIVNÍ SNÍMACÍ APARÁTY

Pasivní, také nazývané funkční nebo mezičelistní, jsou aparáty, které využívají k úpravě postavení zubů a čelistí síly orofaciálního svalstva a tkání. (Cobourne, 2016)

Monoblok, též nazývaný aktivátor, je aparát, jehož pryskyřičná báze spojuje horní a dolní čelist do konstrukčního skusu. Původní monoblok byl zcela pasivní, v dnešní době se už však často zhotovuje se šrouby, či výtlačnými pružinami. Nejčastěji bývá centrálně sagitálně rozříznutý na dvě poloviny, které jsou spojeny expanzním šroubem. Obvykle má labiální oblouky, případně i retenční spony či stabilizační trny. Báze aparátu zasahuje přes okluzní plochy laterálních zubů, případně i přes incize řezáků. Slouží k léčbě distookluze s protruzí či retruzí horních řezáků a s hlubokým skusem. Abychom zajistili maximální účinnost léčby, je však nutné jej nosit v noci, ale i během dne. (Vosková, 2013)

Monoblok Zdroj: vlastní

Klammt je elastický otevřený aktivátor, který má velmi výrazně redukovanou pryskyřičnou bázi, a to do takové míry, že patro a obvykle i frontální část zůstávají zcela volné. Pryskyřičná báze zasahuje od špičáků po poslední moláry a nezasahuje na okluzní plochy. V oblasti patra je Coffinovo pero. Klammt má speciálně vytvarované labiální oblouky do vodorovných smyček, které se stáčí u prvního moláru a poté jsou zakotveny v pryskyřici v oblasti špičáků. Aparát je jemný a elastický, neustále nutí pacienta k nakusování. Jeho účelem je úprava mezičelistních vztahů, podporuje správný vývoj chrupu, případně upravuje polohy zubů. (Vosková, 2013)

Balters, nebo také bionátor, je pasivní aparát s redukovanou pryskyřičnou bází, která spojuje horní a dolní čelist do konstrukčního skusu. Horní deska je ve středu patra redukovaná a obsahuje Coffinovo pero. Dolní deska redukovaná není. Báze zasahuje k okluzním plochám laterálních zubů, avšak nepřekrývá je. Balters má speciálně vytvarovaný labiální oblouk, který zasahuje až do oblasti molárů a vytváří clonový efekt na bukální svalstvo. Tento aparát nemá retenční spony. Slouží k léčbě distookluze, uzavření otevřeného chrupu, léčbu hlubokého skusu a zlepšení retního uzávěru. (Vosková, 2013)

Frankel se odlišuje od většiny funkčních aparátů tím, že jeho pryskyřičná část je umístěna ve vestibulu. Aparát se skládá ze dvou laterálních vestibulárních clon, které mohou zasahovat přes okluzní plochy, a ve vestibulární části zasahují až do fornixu vestibula. Za frontálními úseky jsou obvykle výtlačné pružiny, distální část patra spojuje patrový třmen.  Podle modifikace slouží k léčbě distookluze či meziokluze. (Khursheed Alam, 2012)

Klammt, Balters, Frankel Zdroj: Klammt + Balters - vlastní; Frankel - Tereza Vorlíková, 2020
KOMBINOVANÉ SNÍMACÍ APARÁTY

Kombinované aparáty kombinují aktivní a pasivní účinky léčby, také se nazývají dvojdesky. Jedná se o dvě desky, kdy nejčastěji deska v horní čelisti obsahuje konstrukční prvek, který při zavírání úst vede dolní čelist do lepšího postavení. Slouží nejčastěji k léčbě distookluze. Jejich výhodou je možnost samostatné úpravy tvaru horního a dolního zubního oblouku a současně i úprava vztahu zubních oblouků. (Koťová, 2014)

Deska s šikmým nákusem je obvykle v horní čelisti, kdy je za frontálními zuby vymodelován předkusný val, který vede dolní čelist do požadovaného postavení. (Khursheed Alam, 2012).

Deska s vodícími pelotami má místo šikmého nákusu jeden nebo dva kovové vodící trny (peloty), které kopírují dolní desku a tím vedou dolní čelist do požadovaného postavení. Tento aparát se používá u předkusů a slouží k úprávě zubních oblouků do stavu normookluze. (Koťová, 2020)

Deska s šikmým nákusem a deska s vodícími pelotami Zdroj: vlastní

Twin Block je zejména funkční aparát, který se skládá z horní a dolní desky. Na horní i dolní desce jsou vymodelovány speciální pryskyřičné nákusy, které do sebe zapadají a vedou tak dolní čelist do ideálního postavení. (Wirtz, 2019)

Twin Block Zdroj: Wirtz, O-atlas II, 2019
JINÉ APARÁTY

Rozlišujeme také aparáty, které nelze přímo zařadit do některé z kategorií. Patří mezi ně např. vestibulární clona, která slouží pro obnovení retního uzávěru, nácvik dýchání nosem, zbavují zlozvyku dumlání a tím uzavírají otevřený skus. Vyrábí se prefabrikovaná, avšak je možné ji individuálně zhotovit v laboratoři. (Khursheed Alam, 2012)

Dalším speciálním aparátem je pryskyřičná nákusná dlaha, která pokrývá laterální zuby v dolní čelisti a slouží k odblokování zkříženého skusu. (Felicita, 2012)

Mezi další speciální aparát patří skluzná stříška, což je pryskyřičná šikmá ploška o úhlu 45°, umístěná na dolních frontálních zubech, která je pevně nacementovaná v ústech pacienta. Slouží pro rychlou léčbu zákusu řezáků. (Dubovská, Sedlatá Jurásková, 2016)

Samostatnou kapitolu tvoří aparáty, které doplňují fixní léčbu a jsou pevně připevněny v dutině ústní. Mezi ně řadíme transpalatinální oblouky, které slouží ke stabilizování pilířových zubů či transverzálnímu rozšiřování patra. Dalším aparátem je fixní nákusná deska, což je pryskyřičná destička, která je v horní čelisti za frontálními zuby a slouží k léčbě hlubokého skusu. (Wichelhaus, 2018)

Zvláštní kategorií jsou aparáty pro rychlou maxilární expanzi, což je nejčastěji hyrax. Je to aparát pevně fixovaný v ústech a obsahuje speciální šroub hyrax, který pacient postupně roztáčí, čímž poté dochází k roztržení patrového švu. Patrový šev je však asi do patnácti let měkký a dá se roztáhnout. Zhotovuje se buď pájený na ortodontické kroužky nebo s pryskyřičnými nákusy. Slouží k rozšíření úzké horní čelisti. (Kazáková, 2012)

Jiné aparáty Zdroj: vlastní
FIXNÍ APARÁTY

Mezi fixní aparáty řadíme všechny aparáty, které jsou pevně spojeny se zuby a pacient si je nemůže vyjmout z úst. Jejich úlohou je měnit polohu zubů a vztah zubních oblouků tak, aby tento vztah co nejvíce odpovídal normookluzi či správné funkci chrupu. Při porovnání snímatelných a fixních aparátů je léčba fixními často mnohem účinnější, a to z toho důvodu, že výsledek léčby není tolik závislý na spolupráci pacienta. Fixní aparát má také větší možnosti v pohybu zubů a jejich skupin než aparát snímatelný.

Největší výhodou fixních aparátů je to, že jsou pevně připevněny k zubům a díky tomu bývá často spolupráce pacienta mnohem lepší než při léčbě snímatelnými aparáty. Fixní aparáty působí nepřetržitou silou, což je velkou výhodou, avšak při použití nepřiměřených sil může dojít k predispozicím k parodontopatiím, poškození závěsného aparátu, páčení či uvolňování zubů. Obrovskou nevýhodou fixních aparátů je složitější provádění dentální hygieny, protože pokud je nedostatečná může docházet k demineralizaci zubní skloviny kolem fixního aparátu, tvorbě kazů a následkem zánětu dásní i k poškození parodontu. Nevýhodou jsou i častější kontroly a finanční stránka léčby. (Charuzová, 2016)

KONSTRUKČNÍ PRVKY FIXNÍCH APARÁTŮ

Mezi základní prvky fixních aparátů patří zámky, kanyly a kroužky, které přenáší tlak na zuby, a do kterých se zachycují drátěné oblouky. Další prvky jsou různé gumové tahy.

Zámky a kanyly slouží k připevnění drátěných oblouků. Do kanyl je zasunutý konec drátěného oblouku. Zámky mohou být z kovu, keramiky či plastické hmoty a jsou nalepeny přímo na zubech. Uprostřed zámku je obdélníkový výřez, do kterého zapadá drátěný oblouk. Na okrajích zámku jsou výstupky, které slouží k uchycení drátěné ligatury nebo elastických gumiček, čímž se fixuje drátěný oblouk v zámečku. V dnešní době se už používají speciální zámky tzv. samoligovací, které samy oblouk zafixují. Zámečky se vyrábí prefabrikované na jednotlivé zuby a mají různé tvary a velikosti, aby se co nejvíce přizpůsobily tvaru zubů.

Kroužky těsně obepínají korunku zubu a jsou na nich pevně nacementovány. Vyrábějí se z nerezavějící oceli a nejčastěji jsou umístěny na prvních molárech. Na kroužku je umístěna kanyla, do které je zasunutý konec drátu.

Drátěný oblouk slouží k uspořádání polohy jednotlivých zubů, zubních skupin, ovlivňuje jejich sklon, ale i celkový tvar zubního oblouku.

Intraorální tahy slouží k posunu jednotlivých zubů i jejich skupin. Mohou být v jednom zubním oblouku nebo nataženy mezi horním a dolním. (Kalužová, 2021)

ZAJIŠTĚNÍ RETENCE PO ORTODONTICKÉ LÉČBĚ

Morfologie chrupu je celý život proměnlivá a ani výsledky ortodontické léčby nemusí být stálé. Nejčastějším příkladem změn, které provází chrup, je postupné stěsnání v dolním zubním oblouku, které se objevuje u většiny lidské populace, a to nehledě na prostorové poměry zubního oblouku. Spolehlivou ochranou před nepříznivými změnami v postavení zubů je dlouhodobá, někdy až celoživotní, ortodontická retence. (Koťová, 2006)

O dosažený výsledek ortodontické léčby je potřeba se pečlivě starat, aby nedocházelo k návratu do původního stavu před léčbou. Pokud se dosažený výsledek alespoň z části vrátí zpět do původního stavu nazýváme ho recidiva. Recidiva je však pouze stav, kdy se opět projeví již vyléčená anomálie, nikoli když vznikne anomálie nová. (Kamínek, 2020)

Retence je samozřejmou a velmi důležitou součástí ortodontické léčby, a proto by ji pacienti neměli podceňovat.  Jedním z důvodů je nutnost udržet zuby v novém postavení po dobu dokončení mineralizace přestavené kosti, což je alespoň šest měsíců. Další důvod je zcela individuální a jde o to, jak chrup zareaguje na ortodontickou léčbu, což je u každého pacienta rozdílné. Tato fáze je dlouhodobá, v řádu několika let. Období retence se však nedá přesně určit, měla by být tak dlouhá, jak je nutné a zároveň tak krátká, jak je to jen možné.

Retence výsledku ortodontické léčby je biologická a mechanická. Mezi základní předpoklady biologické retence patří zdravý závěsný aparát a vyvážené zatížení zubů. Mechanickou retenci zajišťují fixní retainery, snímací retenční desky či fóliové retenční aparáty. (Koťová, 2006)

V této fázi je důležité zajistit stabilitu dosaženého výsledku. Pokud bychom tuto fázi přeskočili, zuby by se postupně vracely do původní polohy před léčbou. (Jakšová, 2018)

STABILITA VÝSLEDKU ORTODONTICKÉ LÉČBY

„Konečná, stabilní poloha jednotlivých zubů i celkový výsledek ortodontické léčby závisí nejen na okamžité poloze zubů na konci aktivní léčby, ale jsou nadále ovlivňovány řadou faktorů a dlouhodobě působících vlivů, které mohou dosažený stav stabilizovat, nebo naopak destabilizovat.“ (Kamínek, 2020, s. 104)

Faktory ovlivňující stabilitu výsledku:

  1. Napětí periodontálních vláken
  2. Interkuspidace a artikulace
  3. Vliv svalstva
  4. Růst čelistí (Jakšová, 2018)

1. Napětí periodontálních vláken

Periodontální vlákna probíhají od kořene zubu ke kosti a jejich vlastností je, že se poměrně rychle přestavují. Z tohoto důvodu nemají až tak velký vliv na vznik recidiv. V případě úpravy rotace zubu však periodontální vlákna mohou vlivem jejich napružení posunout zub zpět do původní polohy. Všeobecně by se dalo říct, že čím větší je rychlost posunu zubu, tím větší je jeho náchylnost k recidivám. Největší riziko je v období po skončení posunu zubu. (Kamínek, 2020)

2. Interkuspidace a artikulace

Ke stabilizaci zubů dochází nejlépe, pokud je každý zub v kontaktu se sousedními zuby a také se svými antagonisty. Pokud do sebe správně zapadají hrbolky antagonistů, tak je zajištěna stabilita ve všech směrech. Je dokázáno, že když byla na konci léčby správná artikulace zubů, byl tento výsledek stabilnější a dlouhodoběji udržitelnější než stavy s nesprávnou interkuspidací, které naopak často vedou k recidivám. Ve frontálním úseku je důležitý dostatečný překus horních frontálních zubů, čímž je zabráněno recidivám obrácených skusů. Celkově se dá říct, že správná okluze je schopná udržet zuby v novém postavení po léčbě. (Jakšová, 2018)

3. Vliv svalstva

Působení jazyka a svalstva kolem dutiny ústní má velký význam na stabilitu výsledku léčby, protože působí 24 hodin denně. I když jsou tyto síly poněkud malé, tím že působí tak dlouho, stabilizují šířku a tvar zubních oblouků. Při ortodontickém rozšíření se šířka zubního oblouku vrací skoro vždy, pokud pacient nenosí retenční aparát. Nejčastěji se expanzi zubního oblouku vrací dolní špičáky, čímž vzniká stěsnání dolních frontálních zubů, které je v populaci tak časté. Musíme však od recidivy odlišit celkovou náchylnost zubních oblouků ke zmenšování, k čemuž dochází ve stálém chrupu v průběhu celého života. U většiny anomálií v sagitálním rozsahu se většinou svaly přizpůsobí a nezpůsobují tak jejich návrat k původnímu stavu. (Kamínek, 2020)

4. Růst čelistí

Ačkoli by měl být růst čelisti ukončen ke konci pubertálního období, i tak v průběhu života dochází k nepatrným změnám. I tyto malé změny však mohou způsobit vznik síly, která působí na zuby a mohla by vyvolat mírné posuny zubů. (Jakšová, 2018)

„Každá vyléčená ortodontická vada má určitou tendenci k recidivě, tj. k částečnému návratu do původního stavu. Takovéto situaci se chce vyhnout jak lékař, tak pacient. Prevencí je stabilní ortodontický výsledek, pro který je důležitý harmonický vztah zubních oblouků a svalů tváří, rtů, jazyka a svalů žvýkacích. U náctiletých pacientů musíme počítat také s růstem obličejového skeletu.“ (Baumruk, 2011, s. 35)

Za výsledek ortodontické léčby je zodpovědný ortodontista, pacient (případně i jeho rodiče), a také zubní technik. Ortodontista má na starosti správně naplánovat léčbu, kontrolovat její průběh i výsledek a zvolit správný retenční aparát a jeho prvky. Pro dobrý průběh léčby je nutná i dostatečná spolupráce pacienta, která je potřeba jak při léčbě snímatelnými či fixními aparáty, tak při dodržování patřičné dentální hygieny. Zubní technik je zodpovědný za správné zhotovení daného typu aparátu, a to ať už aktivních snímatelných aparátů, tak i různých součástí fixních aparátů jako jsou např. transpalatinální oblouky nebo nákusné desky. Zubní technik je odpovědný i za správné zhotovení retenčních aparátů tak, aby napomáhaly udržet stav zubů po léčbě. Návrh retenčního aparátu má však na starosti ortodontista, neboť ten ví, jaká anomálie byla léčena a podle toho určí jaký typ a případně jaké konstrukční prvky má retenční aparát mít. Občas však nastanou případy, kdy může zubní technik, po vzájemné dohodě s ortodontistou, upravovat konstrukci retenčního aparátu. Retenční fáze trvá léta, a proto je nutné, aby zubní technik při zhotovování retenčních aparátků a zhotovil tak aparáty příjemné k nošení. Zubní technik musí umět nad výsledným aparátem přemýšlet a zhotovit ho dostatečně gracilní, aby pacientovi příliš nezavazel v ústech, ale zároveň tak, aby aparátek nebyl příliš tenký a nepraskl.

Pro dosažení zdárného průběhu ortodontické léčby a stability jejího výsledku je neodmyslitelná dobrá komunikace mezi zubním technikem a ortodontistou, a to zejména z toho důvodu, aby bylo zajištěno precizní a promyšlené provedení laboratorních i ordinačních postupů. (Baumruk, 2011)

Zajištění retence snímacími aparáty má jen velmi málo komplikací, největším problémem bývá již zmíněná spolupráce pacienta. Dlouhodobá retence fixními retainery (deset a více let) je však v současné době velmi často negativně diskutována, a to zejména v případech, kdy pacient nedodržuje kontroly u jeho ortodontisty. Často se totiž může stát, že fixní retainer praskne nebo se odlepí, což může mít za následek, že se zub vykloní mimo zubní oblouk a jeho kořen se částečně dostane mimo kost alveolárního výběžku. Tento problém je z parodontologického hlediska velmi závažný a je nutné co nejdříve sejmout fixní retainer a zahájit znovu ortodontickou terapii. (Urbanová, 2016)

Během retenční fáze pacient dochází na kontroly nejprve za dva měsíce po sejmutí fixních aparátů, kdy ortodontista zkontroluje stav chrupu, vztah obou zubních oblouků, ale i fixní retainer a snímatelný retenční aparát. Může také upravit dobu nošení snímatelných aparátů. Další kontroly probíhají pokaždé za čtyři až šest měsíců. Všeobecně platí, že retenční fáze by měla být přibližně tak dlouhá jako délka aktivní části léčby. Největší náchylnost k recidivám je v průběhu prvních tří až čtyř měsíců po sejmutí fixních aparátů, a proto je nutné v tomto období nosit snímací retenční aparáty celodenně každý den. Během této doby nastává plné obnovení funkčnosti periodoncia a jeho struktura se přizpůsobuje na nové skusové podmínky. Po uplynutí tohoto období, za čtyři až šest měsíců, je možné zkrátit dobu nošení na půl den (večer a noc). Po roce od sundání fixních aparátů je možné postupně vysadit nošení aparátů jeden, následně dva a více dní v týdnu. Toto tvrzení je však všeobecné a neplatí u každého pacienta a jsou i případy, kdy je nutné celoživotní nošení snímacího retenčního aparátu. U většiny pacientů však platí, že po zhruba třech letech je možné vynechat nošení těchto aparátů. Nicméně retenční fáze končí až po sejmutí fixních retainerů, což může být patnáct let i více. (Urbanová, 2016)

RETENČNÍ APARÁTY

Retenční aparáty jsou základem pro zajištění stability výsledku ortodontické léčby. Pokud pacient po aktivní části léčby retenční aparát nenosí, obvykle v průběhu pár týdnů či měsíců dojde minimálně k mírnému návratu do původního stavu. Retenční aparáty mohou být fixní či snímací, a v nejlepším případě se využívají oba typy zároveň, což znamená, že pacient má nalepený fixní retainer a zároveň nosí i retenční desku. Je však nutné podotknout, že ani retenční aparáty nemusí zabránit zubům v pohybu, avšak riziko recidiv se díky jejich nošení obrovsky snižuje. Existují dva základní typy snímatelných retenčních aparátů, a to jsou retenční desky a fóliové retenční aparáty (dlahy). (Luther, 2013)

Klasické retenční aparáty v sobě nemají žádný aktivní prvek, avšak v některých případech je možné na přání ortodontisty přidat do retenční desky např. expanzní šroub, a to z toho důvodu, kdyby se náhodou zuby posunuly, aby bylo možné případně znovu zahájit aktivní část léčby. (Svorad, 2016)

K zajištění retence po léčbě snímatelnými aparáty se nejčastěji využívají stejné aparáty jako byly použity v aktivní části léčby, jen se postupně snižuje četnost jejich nošení. K zajištění retence po léčbě aparáty fixními se využívají nejčastěji retenční desky nebo dlahy, které se kombinují s fixním retainerem. (Kamínek, 2020)

Retenční deska

Retenční deska je ideálním prostředkem k zajištění retence. Všechny její konstrukční prvky je potřeba zhotovit tak, aby co nejméně překážely okluzi. Báze retenční desky je hodně redukovaná a obvykle tenčí než u aktivních snímacích aparátů. Nejdůležitější však je, aby deska přesně kopírovala povrch měkkých tkání a zubů. (Koťová, 1999)

Nejčastěji používané konstrukční prvky jsou Adamsovy spony a labiální oblouk Van der Linden. Adamsovy spony se zhotovují na prvních molárech z drátu 0,7 mm. Van der Linden labiální oblouk na rozdíl od klasického labiálního oblouku vychází z pryskyřičné báze mezi špičákem a druhým řezákem a je vytvarovaný tak, aby dokonale kopíroval zuby. Pokud je ve frontálním úseku nalepený fixní retainer je nutné se mu vyhnout, aby na něj retenční deska nijak netlačila a tím jej neuvolnila. (Svorad, 2016)

Výhodou retenční desky však je zejména to, že nepokrývá okluzní plošky, a díky tomu mohou zuby samovolně dokončit pohyby pro výbornou interkuspidaci, pokud tak nebylo učiněno už v průběhu aktivní části léčby. Další výhodou je, že může zajistit správnou hloubku překusu horních zubů přes dolní, protože můžeme zhotovit pryskyřičnou bázi za frontálními zuby tak vysokou, jako je potřeba. Jejich nevýhodou je, že jsou náročnější na výrobu než fóliové retenční aparáty, a tím pádem je i jejich cena vyšší. (Luther, 2013)

Retenční desky je možné rozdělit podle použití konstrukčních prvků. Retenční deska podle Hawleyho obsahuje Adamsovy spony na prvních molárech a hladký labiální oblouk s U kličkama, všechny spony jsou z drátu 0,7 mm. Retenční deska podle Van der Lindena obsahuje speciální Van der Linden labiál, vytvarovaného z drátu o průměru 0,7 mm, a v laterálním úseku jsou za posledními moláry použity očkové jednoramenné spony z drátu 0,8 mm. Retenční deska podle Begga má pouze jeden drátěný prvek, a to sponu z drátu o průměru 0,8 mm, která obtahuje všechny frontální i laterální zuby najednou. (Wirtz, 2019)

Retenční deska Zdroj: vlastní

Foliový retenční aparát

Fóliový retenční aparát je alternativou k retenční desce. Jedná se o vakuově tvarovanou průhlednou dlahu, která pevně obepíná celé zuby, nejčastěji však zasahuje 1 mm pod krčky. Může se zhotovovat vytvarovaná kolem krčků nebo jen rovná, kdy jsou uvolněny pouze uzdičky. Z orální strany zasahuje asi 3 mm pod krčky. K jejich výrobě se používá termoplastická fólie o tloušťce 0,75 – 1,5 mm. Jelikož je fólie v ústní dutině vystavována působení slin musí být materiál chemicky stálý, netoxický, bez chuti a zápachu. Zhotovují se v přístroji na tepelné tvarování fólií. Před zhotovením je důležité nejprve vykrýt všechna podsekřivá místa a případně odlehčit fixní retainer.

Výhodou retenčních dlah je zejména estetický vzhled. Jsou totiž vyráběny z průhledných fólií, které jsou ze vzdálenosti víc jak půl metru téměř neviditelné. Mezi další výhody řadíme snadnou a rychlou výrobu. Jejich kladem je i to, že na rozdíl od retenčních desek méně omezují řeč. Obrovskou nevýhodou je však krátká životnost oproti deskám, protože fóliový materiál je poněkud měkký, a tak rychleji podléhá opotřebení. Další nevýhodou je menší retenční schopnost, a to především u rotovaných zubů. Materiál zkrátka po čase na zubech nesedí tak pevně a tím nastává možnost recidivy. Kontraindikací je špatná dentální hygiena, protože dlaha částečně překrývá dáseň, a pokud by nebyl dostatečně odstraněn zubní plak, utváří se prostředí, které je ideální pro patogenní mikroorganismy, které negativně působí na parodont. (Veselá, 2015)

Dalším fóliovým aparátem je pozicionér, což je speciální typ mezičelistního aparátu, který má za úkol dokončit drobné pohyby zubů. Skládá se ze dvou fóliových dlah, které jsou spojeny do ideálního postavení čelistí a tím tuto polohu zubů fixují. (Koťová, 2014)

Retenční dlaha a pozicionér Zdroj: vlastní

Zdroje:

BAUMRUK, Jiří. Retenční fáze ortodontické léčby. Komorazt.cz: Magazín Komory zubních techniků ČR. Praha: Česká stomatologická akademie, 2011, 2011(4), 4. ISSN 1804-3720.

COBOURNE, Martyn T. a Andrew T. DIBIASE. Handbook of orthodontics. 2nd edition. Edinburgh: Elsevier, 2016, viii, 571 s. ISBN 978-0-7234-3807-6.

CHARUZOVÁ, Miroslava. Edukace pacienta před léčbou fixním aparátem v ortodoncii. Praha, 2016. Bakalářská práce. Vysoká škola zdravotnická o. p. s, Praha 5. Vedoucí práce PhDr. Marcela Rybová.

JAKŠOVÁ, Martina. Dentální hygiena u pacienta v retenční fázi ortodontické léčby. Brno, 2018. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce MDDr. Karolína Floryková.

KALUŽOVÁ, Veronika. Nepravidelnosti chrupu a péče o chrup z pohledu sestry a zubní instrumentářky. Opava, 2021. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě.

KAMÍNEK, Milan a kol. Ortodoncie. Druhé vydání. Praha: Galén, [2020]. Zubní lékařství. ISBN 978-80-7492-490-3.

KAZÁKOVÁ, Eva. Aparát na rychlou maxilární expanzi – Hyrax. Komorazt.cz: Magazín Komory zubních techniků ČR. Praha: Česká stomatologická akademie, 2012, 2012(2), 2. ISSN 1804-3720.

KHURSHEED ALAM, Dr. Mohammad Khursheed Alam. A to Z ORTHODONTICS: REMOVABLE APPLIANCE. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, 2012. ISBN 978-967-5547-99-7.

KOŤOVÁ, Magdalena. Snímací ortodontické přístroje. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-822-9.

LUTHER, Friedy a Zararna NELSON-MOON. Orthodontic Retainers and Removable Appliances: Principles of Design and Use. UK: Blackwell Publishing, 2013.

MITCHELL, Laura a kol. An introduction to orthodontics. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2013, xiii, 311 s. ISBN 978-0-19-959471-9.

SVORAD, Marián. Retenční fáze ortodontické terapie: Část II. – Zhotovení retenčních snímacích aparátů. Komorazt.cz: Magazín Komory zubních techniků ČR. Praha: Komora zubních techniků ČR, 2016, 2016(1), 6. ISSN m1804-3720.

URBANOVÁ, Wanda. Retenční fáze ortodontické terapie: Část I. – Teoretické základy. Komorazt.cz: Magazín Komory zubních techniků ČR. Praha: Komora zubních techniků ČR, 2016, 2016(1), 3. ISSN m1804-3720.

VESELÁ, Kateřina. Fixní retainery v ortodoncii. Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 3. Lékařská fakulta. Vedoucí práce MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

WIRTZ, Ursula. O-atlas. II, Atlas of orthodontic techniques. 3rd edition. Ispringen: Dentaurum, 2019, 397 s. ISBN 978-3-9818614-1-9.

VOSKOVÁ, Anna. Vývoj a druhy snímatelných ortodontických aparátů. Praha, 2013. Absolventská práce. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6. Vedoucí práce MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.