Aktualizováno: Podrobnější informace k novému sazebníku

V článku jsme aktualizovali všechny soubory sazebníků ve formátu pdf. Zároveň níže přikládáme číselník, který byl předložen stomatologům. 

Přiložený číselník obsahuje 2 typy kódů (číselníků STOMAG a STOMAV):

 1. číselník STOMAG – jsou kódy, se kterými budou lékaři komunikovat s pojišťovnami – označeny modrým písmem
 2. číselník STOMAV – jsou kódy, se kterými budou lékaři komunikovat s laboratořemi – označeny černým písmem

Číselník STOMAG+STOMAV.xlsx

Číselník byl poskytnut rovněž IT programátorům, aby je implementovali do PC dentálních programů.

Dále přikládáme aktualizovaný číselník pro komunikaci mezi ordinací a laboratoří zvaný STOMAV v souboru pdf a v souboru Excel, ten je pro lepší přehlednost rozdělený do tří kategorií výrobků: fixních náhrad, snímacích náhrad a ortodoncie, kde jsou přiřazeny i rehabilitační a pooperační náhrady.

Číselník STOMAV:

soubor pdf

soubor Excel: (1 soubor se třemi listy – kategoriemi výrobků) 

Stále nás žádáte o zveřejnění úhrad pojišťoven na I kódy. K tomu vám můžeme pouze sdělit, že tyto ceny budou vydány cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví, kdy to bude netušíme, ale situaci sledujeme. Nicméně opakuji, že jako zubní technici nás cena íčkových kódů nemusí zajímat, protože nejsme smluvními partnery pojišťovny a tudíž nemáme povinnost tyto ceny dodržovat, naše ceny mají vycházet z cenových kalkulací.

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost nová právní úprava stomatologických výrobků plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění. Velmi zásadní změnou prošla příloha č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (známá pod názvem sazebník), která upravuje stomatologické a ortodontické výrobky.

Tato nebyla měněna celých 24 let a v podstatě se jedná o kompletně nový text a pojetí sazebníku. Naším cílem je představit novou právní úpravu a důležité změny, týkající se zubních techniků. 

Příloha č. 4 (dále jen sazebník) byla značně redukována

Pojišťovnou budou propláceny plně nebo částečně pouze výrobky, které zákonem definovaný sazebník obsahuje.

příloha č. 4 – sazebník

Místo konkrétních výrobků jsou nyní v zákoně pouze jejich skupiny

Dosud sazebník obsahoval seznam plně či částečně hrazených výrobků, které byly popsány velmi podrobně. Z důvodu jednoduchého účtování budou výrobky v zákoně specifikovány obecněji.

Je jasné, že musí existovat nástroje, aby ordinace mohla u laboratoře objednat konkrétní výrobek ve skupině, proto Česká stomatologická komora ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, Komorou zubních techniků a Českou protetickou společností připravila nové číselníky protetických a ortodontických výrobků. Tyto číselníky obsahují podskupiny nejčastějších výrobků, popř. jejich komponentů, které se v praxi vyrábějí. Každý si je samozřejmě bude moci upravit či doplnit podle svých potřeb a praxe.

Číselníky pro komunikaci s ordinací

Jako pracovní materiál máte číselníky k dispozici zde na webu KZT. Rozdělili jsme je do tří skupin Fixní náhrady, Snímací náhrady a Ortodoncie. Obsahují vždy výrobek, který je v příloze č. 4 zákona, a pod ním jsou vyjmenované různé varianty. 

sloupec 1. – je kód výrobku, se kterým budete komunikovat s ordinací 

sloupec 2. – označuje maximální úhradu pojišťovny, zde ještě nejsou úhrady plně hrazených výrobků „I kódů“, protože ty budou teprve stanoveny cenovým předpisem MZ

sloupec 3. – je označení plné nebo částečné úhrady a množstevní limit (znamená, za jak dlouho může být výrobek znovu proplacen pojišťovnou)

Fixní náhrady

Zásadní změnou u fixních náhrad je eliminace veškerých výrobků, které obsahují C+B plast. Výjimkou zůstává provizorní korunka a mezičlen, které se budou načítat dle vyhotoveného počtu. Provizorní můstky jsou tedy zrušeny. Plně hrazeným výrobkem je plášťová korunka celokovová samostatnáplášťová korunka z kompozitního plastu, se schůdkovou preparací. Pojišťovna nadále již nebude přispívat na slitiny dentálních kovů, je tedy potřeba u plně hrazené varianty zohlednit cenu kovu v kalkulaci. U doplatkových výrobků hradí slitinu pacient – je tedy na nás, zda budeme slitinu nadále připočítávat, nebo ji zahrneme paušálně do kalkulace ceny výrobku. Ostatní varianty korunek jsou označeny skupinou „korunka estetická ostatní“ a nejčastěji frekventované druhy jsou v podskupině vyjmenovány a na všechny je stejná úhrada.

Dále jsme se snažili vytvořit skupinu pomocných výrobků a činností, na které sice pojišťovna nepřispívá, nicméně se dělají a je třeba s nimi počítat – např. příplatek za dělenou inlej, nebo wax-up; atd.

Je zde také skupina výrobků, které dosud sazebník znal, ale jejich frekvence byla téměř nulová, vypadly tedy ze zdravotního pojištění, ale přesto by se mohly občas vyskytnout. /např. inleje/ Vznikla nová skupina – náhrady na implantáty, kde jsme se snažili definovat alespoň základ. Objevují se zde také nové položky, které souvisí s digitální výrobou.

Pracovní materiál:  Fixní náhrady pdf

Snímací náhrady 

Nově vznikla u celkových náhrad doplatková varianta. Plně hrazená varianta se nazývá celková náhrada v základním provedenízákon ji definuje jako náhradu s bazí z jednobarevné metylmetakrylátové pryskyřice s pryskyřičnými zuby. / základní provedení znamená tu nejjednodušší a nejlevnější variantu postupu a materiálu /šelak, levná sádra, základní postupy, bez výběru zubů v laboratoři, bez individualizace pro jednotlivého pacienta apod./.

Ostatní lege artis celkové náhrady jsou definovány jako celkové náhrady ostatní“. Budou hrazeny částečně, a na všechny bude stejná úhrada. Jsou to veškeré celkové náhrady, které jsou zhotoveny z pryskyřice s minimálním zbytkovým monomerem, s třívrstvými zuby vybranými přímo pro pacienta, s kvalitnějším a dražším materiálem použitým v jednotlivých fázích – např. světlem polymerujícími deskami pro individuální lžičku apod. Předpokládá se větší důraz na kvalitu a estetiku. Jednotlivé doplňkové postupy se buď dají připočítávat nebo si je můžete započítat rovnou do kalkulace a nabídnout ji lékaři jako svůj typ doplatkové varianty – například: žilkovaná pryskyřice, třívrstvé zuby, transparentní patro, výběr zubů v laboratoři.

Větší problém nám nastává u částečných snímatelných náhrad. Jednoduchá snímatelná náhrada s drátěnými retenčními prvky je zrušena a pojišťovna již na ni nebude přispívat.

Jako plně hrazená varianta je definovaná ČSN základní / tedy „ČSN s pryskyřičným tělem se zabudovanými jednoduchými opěrnými a retenčními prvky zajišťujícími alespoň dentomukózní přenos žvýkacího tlaku a stabilitu náhrady, úhrada zahrnuje i zhotovení výztuže, otisk čelisti v individuální lžíci je-li třeba a cenu použité dentální slitiny s výjimkou drahokovových slitin“.

Z této definice vyplývá, že se plně hrazená varianta ČSN posunula do kategorie náhrad s kovovými prvky a zahrnuje i další dříve připočítávané prvky – lžičku a výztuž., je tedy zřejmé, že tento druh náhrad je za těchto podmínek „nevyrobitelný“. Je nutné i plně hrazenou variantu reálně vykalkulovat, a tudíž ponechat na lékařích, zda budou naši cenu akceptovat, či zda raději zvolí doplatkovou alternativu – „ČSN ostatní“ která splňuje vše, co splňovat má, a lze ji nacenit podle potřeby.

„Ostatní“ ČSN jsme se snažili předefinovat tak, aby lépe vystihovaly prvky náročné na zhotovení, nikoli počet nahrazovaných zubů. Z toho důvodu není možné přistupovat ke změně tak, že se jednoduše navýší ceny o nějaká procenta, neboť současně definované náhrady se v novém sazebníku již nevyskytují. Je tedy nutné přistoupit k tomu, že svoji cenu postavíte nově, na nově definované výrobky, ve kterých uplatníte množství vyrobených prvků. 

Pracovní materiál: 

Snímací náhrady pdf

Ortodoncie

U ortodontických výrobků dochází k zásadním změnám týkajícím se jak rozsahu nároku pojištěnce (věkové omezení v kategoriích b a c), tak i dalších parametrů. U kategorie a) budou všechny výrobky plně hrazeny ze zdravotního pojištění bez ohledu na věk, u pojištěnců v kategoriích b) a c) budou ortodontické výrobky

hrazeny pouze částečně, a to nově jen do věku 22 let. Diagnostické a dokumentační modely budou u pacientů v kategoriích b) a c) hrazeny ze zdravotního pojištění plně, i zde však bude platit omezení 22 let věku pojištěnce.

To znamená, modely zůstávají jako „I kód“ pro všechny, akorát u skupiny b) a c) pouze do věku 22 let.

U ortodontických výrobků se jednoduchý funkční snímací aparát nově nazývá pouze funkčním snímacím aparátem. Dosavadní středně složité a složité funkční snímací aparáty jsou v novém zákoně sloučeny do jedné skupiny, která se nazývá „složitý funkční snímací aparát“. 

Opravy a úpravy ortodontických výrobků se nově zařadily mezi výrobky, které jsou propláceny pojišťovnou částečně, a může se na ně dovybírat. Opravy a úpravy se už nedělí na s otiskem a bez otisku, ale jsou charakterizovány jako „Oprava poškozeného snímacího aparátu (lom a podobná poškození)“ a „Plánovaná úprava – modifikace snímacího aparátu v laboratoři“ U druhé jmenované položky zůstává I kód pouze pro skupinu a).

Do číselníku pro komunikaci s ordinací jsme přidali položku „Plánovaná úprava – modifikace funkčního snímacího aparátu v laboratoři“, vzhledem k vyšší náročnosti a pracnosti provedení, aby byla možnost pro tuto úpravu funkčního aparátu stanovení rozdílné ceny.

A u aparátu k rozšíření patrového švu jsme přidali položku „Aparát k rozšíření patrového švu s pryskyřičnými nákusy“. I zde je rozdíl v náročnosti zhotovení v porovnání s aparátem pouze letovaným.

Druhá část číselníku je označená jako „ČÁST II. STOMATOLOGICKÉ VÝROBKY A ČINNOSTI NEOBSAŽENÉ V PŘÍLOZE Č. 4 ZÁKONA 48/1997 SB.“ Zde jsou vyjmenované všechny ostatní položky, které se v ortodoncii vyrábí a nejsou v zákoně zahrnuty. Také jsou zde kódy pro ortodontické šrouby jako zvlášť účtovatelný materiál.

Pracovní materiál: Ortodoncie, rekonstrukční a pooperační náhrady pdf

Nejdůležitější výrobky, které nově nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění

Nový zákon vypustil z úhrad řadu položek obsažených v dosavadních předpisech. Jedná se o výrobky či technologie, které jsou zastaralé, případně non lege artis, nebo o samostatné výrobní fáze, které budou nově zahrnuty do úhrady vlastního finálního výrobku. ¨

Nejdůležitější výrobky, které od 1. ledna 2022 nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Mezi zastaralé patří:

 • korunky ochranné plášťové lité
 • korunky skeletové, armované – plast
 • adhesivní lité dlahy u dospělých
 • lité dlahy snímací a fixní positionery
 • laboratorně zhotovené nábradky

Mezi non lege artis patří:

 • korunky plášťové z plastu
 • korunka plášťová z kompozitního plastu a preparací do ztracena (nutno preparovat na schůdek)
 • korunky fasetované plastem
 • korunky fasetované – metalokeramika u dětí do 18 let (vyžaduje příliš agresivní preparaci)
 • člen můstku fasetovaný – plast
 • částečné snímatelné náhrady s jednoduchými retenčními prvky
Závěr

Pevně věříme, že si všechny předložené materiály důkladně prostudujete a v oblastech nebo bodech, v kterých si nebudete jisti se na nás obrátíte. Za tímto účelem otvíráme pod článkem možnost komentářů. Budete-li mít dotazy, pište, rádi vám je zodpovíme.

Bc. Alexandra Seidlová, Naděžda Kroupová

49 odpovědi k :
Aktualizováno: Podrobnější informace k novému sazebníku

 1. JC03003CHT napsal:

  Dobrý den, otázka pro všechny: Jáké lab.programy používáte?
  Vaše zkušenosti s ními a jestli už některý z lab.programů, nebo IT programátorů reagoval na nové změny?
  Děkuji.

  1. Alexandra napsal:

   Jsme v kontaktu, mají od nás veškeré materiály a informace, takže vše bude včas aktualizováno.

 2. Ivana napsal:

  Ceny jsou reálné.
  Jen by se měli zamyslet majitelé velkých laboratoří , kteří zaměstnávají hromadu techniků a keramickou korunku prodávaji lékařům za cca 1800,- ,jen proto, aby posbírali práci z celého města. Konkrétně majitel laboratoře v Ostravě (jmenovat nebudu). Ostatní majitelé laboratoří v OV jsou tím pádem nuceni pracovat za podobné ceny, kvůli tohoto podlézače cen.
  (sama z Ov nejsem ,ale vím, že to tam takto funguje)
  Je smutné, že se všude najde šmejd, který plive do vlatních řad.

  1. Lubomír napsal:

   A jakou keramickou korunku máte na mysli – metalo ? Za 1800,- ? To je ještě dobrý ! Omlouvám se za svůj ironický smích (momentálně v duchu), protože jsem slyšel o někom, kdo nabízí zirkonovou celoanatom. kor. za 1400,- !!! Možná to není docela pravda, ale … dealeři se občas přeřeknou 🙂
   No řekněte sama …

 3. Libuše Tománková napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na dvě věci týkající se nových kódů a ceníků. V současném ceníku mám kód 81132 pro klasickou metalokeramickou korunku a kód 81132F pro korunku, která má keramiku pouze na vestibulární straně. Který z nových kódů 030611 a 030612 odpovídá kódu 81132 a který bych mohla použít místo 81132F?
  Druhý dotaz se týká ceny metalokeramického mezičlenu v novém ceníku – tato cena zde je vyšší než u metalokeramické korunky. Usuzuji, že je to tím, že u mezičlenu je připočítaný i materiál a u korunky ne. Proč je to uvedeno takto rozdílně?
  Děkuji za odpovědi.

  1. Alexandra napsal:

   Dobrý den, bohužel v naší pracovní verzi jsou určité nedostatky, jedním z nich je, že se v ní vyskytuje ještě metalokeramická “fazetovaná” korunka, a ta už v ostré verzi není, protože tento typ korunek KZT nepodporuje. Kód si zase budete muset vytvořit sama. Metalokeramická korunka má nyní kód 030611; metalokeramický mezičlen 040315. V této pracovní verzi jsou ještě nedostatky, ale po víkendu zde již bude umístěna ostrá verze, která již bude v pořádku a měnit se nebude. Za nedostatky se omlouváme.

 4. Olga napsal:

  Moc bych chtěla poděkovat paní Seidlové a paní Kroupové za vše co pro nás zubní techniky ,dělají.Jsou úžasné,co dokázaly.Já jsem se s doktorkou domluvila a jsem moc spokojená.Doufám,že se technici nedají a narovnají své ceny.Takže děkujeme,děkujeme,děkujeme

 5. Stanislava Trendová napsal:

  Vím, že to bude těžké, ale cenik a rozdělení prací, je pro mě udělaný velmi dobře. Jako ostatní se taky bojím co bude, ale teď je příležitost. Děj se vůle boží, doufám, že to vyjde.

 6. Balášová napsal:

  Vážení kolegové,stručně,přestaňte si vylívat zlost na KZT,nosí kůži na trh za nás za všechny.Ceny v ceníku jsou pouze ORIENTAČNÍ,každý si tam může dát jaké chce,ne že to opíšete.Pojišťovny mi faktury nezaplatí,nezajímají mě.Nové kódy potřebujeme pro komunikaci s lékaři.Sledujte inflaci a růst všech cen.Všechno si děláme sami.Mějte zdravé sebevědomí,ale dělejte kvalitní práci.Ceny musíme zvednout všichni!Nebo běžte za pokladnu do supermarketu a vyděláte si víc a čistou hlavu.
  Děkuji KZT za nové kódy v excelu,kde se v to může pracovat.
  Balášová.

 7. Klop napsal:

  Pořád nevidím žádnou extra výhodu. Jediné co mě zajímá je cena íčkových kódů, které převládají a zubaři jiné dělat nechtějí. Teď jednou za čtyři roky. Velké mínus

  1. Naděžda napsal:

   Vy máte smlouvu s pojišťovnou? Proč vás zajímá cena íčkových kódů? Vás má zajímat výpočet ceny podle kalkulace. Že zubaři dělají převážně tyto kódy, asi jim z té íčkové platby ještě dost zbyde, jinak by už dávno takové výrobky nabízeli pouze sociálně slabým.

 8. Lenta napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s přechodnym obdobím. Je to přechodné období,abysme se naučili používat nové kódy a nové ceny(s dopomoci starých kódů)? Jedná MUDr. nám tvrdí, že je to přechodné období a ona bude chtít po nás staré ceny.
  Děkuji.

  1. Alexandra napsal:

   Tak na to pozor. Přechodné období se zavádí především pro případy, kdy se nestihne dodělat nějaká zakázka z jednoho roku do druhého. Takových případů moc nebývá, ale vyskytují se. Bohužel ale celé je to postavené tak, že pokud doktor dnes avizuje pojišťovně zakázku, a bude ji zhotovovat až v prvním pololetí 22, tak platí staré podmínky. Takže bude po nás chtít vyrábět pod starou cenou. Na to nemůžete přistoupit, to byste půl roku pracovali za staré ceny. Celé je to o obavách, že doktoři nezvládnou přeskočit na nové podmínky a budou se s tím lopotit půl roku. Oni brzo pochopí, že nové podmínky jsou výhodnější /hlavně u snímaček / a ve finále se budou chtít těch naslibovaných zakázek zbavit. Pokud se na nějaké zakázce nedomluvíte dopředu – a s vaším souhlasem, prvním lednem staré podmínky končí, a platí nové kódy, nové ceny.

 9. Lukáš Nevřela napsal:

  Nezlobte se na mě, ale úplně nerozumím těm novým kódům. My je přeci nemusíme používat, nebo snad nám to někdo nařídil? Nemáme smlouvy s pojišťovnami a jak tu práci (pod jakým kódem) vykážu lékaři je jen na nás a na našem ceníku. V ordinaci ať si to vykazují pojišťovně podle toho, jak je zavazuje smlouva s pojišťovnou, ale my v laborce můžeme jet podle starých kódů. Nebo pletu se snad? Předem díky za reakce.

  1. Naděžda napsal:

   Nepletete se. Opravdu nemáme smlouvy s pojišťovnami a nemusíme tyto kódy používat. Ale dokážete si představit, jak to bude vypadat, když bude fungovat lidová tvořivost a každý si v laborce udělá kódy podle sebe. Tento číselník se zavádí proto, aby nevznikal chaos. Navíc u snímaček je v novém číselníku úplně jiné rozčlenění částečných protéz, myslím si, že spravedlivější, protože nejsou členěny podle počtu zubů, ale podle počtu kotevních prvků. A popravdě protéza do čtyř zubů s mnoha kotevními prvky je na výrobu daleko složitější než protéza, která má více zubů a méně prvků. Tak nevím, jak to chcete používat se starými kódy. Ale je to na vás, nikdo vás nutit nemůže. Pokud ale užíváte počítačový program pro laboratoř, tak tam ty nové kódy budou, tak netuším v čem je problém. Nevím, proč se lidé brání něčemu novému, co evidentně přináší výhody. 🙂

  2. OL05006NL napsal:

   U snímaček i u fixů to máme dávno rozděleno. Dokonce i ičkové kódy. 82001-1 mezerník (z volné ruky po vytržení zubu, nejedná se tedy o imediátní náhradu 82031) a 82001-2 jako jednoduchou protézu, která se dělá klasicky. Samozřejmě každý za jinou úhradu. Stejně tak 82201, 82201B atd. Zároveň se omlouvám, protože jsem nové kódy prolítl jen “okometricky”, tedy jsem ani neposuzoval, zda je to lepší nebo horší. Jen se mi nechce měnit něco, co nám roky funguje za něco jiného, co by možná nemuselo. Jenom obava… Samozřejmě chápu snahu komory a obdivuji všechny členy, kteří to nevzdali a bojují za nás. Klobou dolů!

 10. Libuše napsal:

  Pro každého kolegu, který čeká na to až to někdo za něj vybojuje, uvedu jeden příklad za všechny. Je tomu asi rok, co firma Dental přestala vyrábět některé materiály, např. Stomaflex lak. Místo něj už dávno existují jiné lepší a samozřejmě dražší. A protože přestaly vyrábět i některé materiály i pro ordinace, lékaři o tom věděli. Bylo na místě jít, oznámit to svým lékařům a cenu zvednout, nebylo by to o tisíce, ale věděli by o tom a věděli by, že jiný stejně levný neexistuje. První krůček. Namísto toho jsem se dozvěděla, že celou situaci, aby nemuseli zdražovat, řeší tak, že tam nedávají vůbec žádný silikon. Nechápu, nerozumím, vím že je to boj, ale nemohu říct nic jiného než, když si nedokážete obhájit obhajitelné, tak si neztěžujte. Teď už nepůjde jenom o vaši výplatu, ale o to jestli budete do roka a do dne existovat. Držte se nedejte se. Máme přece zlaté ruce, né ?!?

 11. Ivana napsal:

  Dobrý den.
  Poradte mi v ortodoncii se studijnimy modely.Který kód účtovat? Orto.diagnoatický a dokumentační model 644,- nebo studijní model s otiskem za 250,- .A jaký je mezi tím rozdíl?Po 30.letech nevím, co tedy účtovat.
  Diky

  1. Naděžda napsal:

   Pokud děláte ortodoncii, samozřejmě platí kód “ortodontické diagnostické a dokumentační modely” je to za pár (horní a dolní ořezané do mezičelistního vztahu) v současném sazebníku je to kód 76001 pro děti a 86001 pro dospělé. Studijní model s otiskem (1 ks) patří do skupiny “samostatné výrobní fáze”, ten vypadl z úhrad pojišťovny a nejčastěji se používá u snímacích náhrad. Je možné ho použít i ortodoncii pro jednotlivý model. Cena pro jednotlivý model je nižší, protože odpadá fáze ořezání do mezičelistního vztahu.

  2. Jan napsal:

   Vážená paní pokud nevíte co máte účtovat po 30.letech praxe tak být Vámi se na to vyseru, účtujte za model 1000.-Kč.A je to. Vůbec mi tu připadá že jste se tu všichni posraly, vypadá to že tu má každý smlouvu s pojišťovnou a doktoři jsou hamižní, co kurva já mám společného s pojišťovnou? Za co to prodá doktor mě vůbec nezajímá. Práci zdar Jan Stočevski MACHRDENT s.r.o

 12. Jaroslav napsal:

  Chtěl bych reagovat na kolegini Alexandru.Nevím,kde provotuje laboratoř,předpokládám,že v Praze,nebo ve velkém městě.Je úplně mimo mísu.Na vesnicích a malých městech je skladba výrobků
  zřejmě jiná,dělá se hodně výrobků,až 50% pouze na pojišťovnu , protože lidi nemají na zuby peníze,je to dáno tím,že konkrétně u nás se příjmy pohybují kolem20000 a za to pražák ani nevstane.Je to dáno i tím,že ceny ordinací jsou už tak vysoké,že když chce laboratoř přidat 50Kč tak se doví,že už to bude neprodejné.Vyrobím percelánovou korunku,prodám ji do ordinace a oni si klidně přihodí 5000,-Kč,přičemž jejich náklady jsou úplně stejné jako na pryskyřičnou korunku,plně hrazenou pojišťovnou.
  Práce bude ubývat s tím,jak bude klesat úhrada pojišťoven.

  1. Alexandra napsal:

   Mám laboratoř ve městě s dvaceti tisíci obyvatel. To, že jsme levní, umožňuje doktorům přidávat si velké částky, které lidi musí akceptovat a zaplatit. Čím jsme levnější, tím víc jim zůstane. Naše cena konečnou cenu pro pacienta skoro neovlivní, to víme všichni. Tak proč máme my technici brát ohledy na to, že je všude draho -tak my budeme jediní levní???. V obchodech a službách na mě také nikdo nebere ohledy, musím platit jako každý jiný. Každý dnes chce za svoji práci víc peněz. Pokud nevyužijeme této doby, kdy raketově stoupají veškeré ceny, nikdy v budoucnu už to nedoženeme, a budeme pořád jenom hekat, jak se máme špatně. A přitom – kdo jiný ty zuby lidem vyrobí, než my????

  2. Tamara napsal:

   A vám to přijde normální, když víte, že si dr. na Vašem výrobku namastí kapsu a vám odůvodní nesouhlas zvýšené ceny tím, že by to bylo neprodejné? A vy sklopíte uši a děláte za méně než prodavačka v lidlu?? Tohle je ale pak jen váš problém neumět ohodnotit sám sebe. To, že jste z malého města, je jen výmluva. A přesně tyhle názory degradují náš obor! Copak na vesnici máte levnější materiál a výdaje než ti z města? Rohlík přeci taky nemáte levnější než ve městě… je to názor, kterým se dr. ohání x let a já jsem dost zklamaná z toho, že když po tolika letech máme možnost navrátit důstojnost našemu oboru, konečně přišla změna, podložená černým na bílým, tak stejně ti co brečí, řeknou : no ale…. z toho je mi smutno..

 13. Marsik napsal:

  Je to jenom na nas rikat si za praci co bychom meli,doufam,ze mladi co to fakt umi si rikaji adekvatni ceny,tak by to melo byt,me to trvalo,ale taky jdu timto smerem,strach je pochopitelny,ale pokud tu praci umis dobre,muzes si rict co potrebujes,vrati se ti to a hlavne musis jit dopredu,technologicky,protoze nekteri mladi lekari to fakt chteji,je to boj,ale jde to.

  1. Naděžda napsal:

   Máte pravdu, jde to. Problém u některých laboratoří je ten, že mnoho let na cenu nesáhly a postupně nenavyšovaly a nyní se ocitají na hranici existence. To je bohužel špatně. Ale kdy jindy mají lepší příležitost narovnat ceny než v době, kdy skokově rostou ostatní ceny (energií, mezd zaměstnanců apod. – kdy je celková inflace).

 14. Jaroslav Jaroš napsal:

  Doufám,že na tento sazebník není komora zubních techniků hrdá .V době ,kdy se hromadně přidává na platech všem typům zaměstnanců ,kdy se zvedají ceny v obchodech ,kdy se přímo raketově zvedají ceny
  našich materiálů a to si nedovedu představit ceníky po Novém roce , zvedají se skokově energie,a nájmy , přicházíte s ceníkem , který nic z toho nezohledňuje. Prakticky jsem nenašel položku ,která by byla v nové úhradě vyšší ,než podle staré vyhlášky .Ceny inlay -50,faset.korunka -393,keram.korunka -219,částeč.náhrady minim.-150,opravy šly dolů25-200Kč,rebase -322.Pamatuju všechny úpravy, od roku 1992 ,ale vždy se navyšovalo,i když to většinou nepokrylo ani inflaci ,ale tohle-TO JE LIKVIDACE OBORU, protože ty úhrady hodily pojišťovny ny lidi a ti na to nebudou mít.

  1. Alexandra napsal:

   A proč vás proboha zajímají úhrady od pojišťoven?????? Speciálně u doplatkových výrobků???? Pochopil jste vůbec celý systém?? Vypadá to že jste úplně vedle. Ano, úhrady u doplatkových výrobků se snížily, a budou se nadále snižovat, a až se najde nějaká politická síla, tak pravděpodobně zmizí úplně. A peníze se postupně přelijí do plně hrazených výrobků. Protože těch pár korun co pojišťovny platí, konečnou cenu pro pacienta téměř neovlivní. Takže se přestaňte zabývat úhradami pojišťoven, a zahleďte se do svého ceníku., jestli v něm máte zahrnuté všechny ty rostoucí náklady které jste vyjmenoval….

 15. ivana Duspivová napsal:

  Naprosto souhlasím tento návrh cen je naprosto reálný, ale neuskutečnitelný, v oboru pracuji od roku 1969, tak vím o čem mluvím. Za ceny jaké my pracujeme by řemeslník nevstal ani z postele.

  1. Alexandra napsal:

   Nemáte pravdu v tom, že je neuskutečnitelný. Je to jenom o nás, o nikom jiném. Jak dlouho se ještě budeme bát prosadit si cenu své práce? Máte svůj věk a zkušenosti, takže pamatujete jak se za odvedenou práci počítaly přesně stanovené body, potom přesně stanovené hodiny, plnila se přesně stanovená norma, pracovalo se pouze 8 hodin a v laboratoři se potom nesměl nikdo ani o minutu zdržet… atd. atd.. Každá doba si nese své. Žijeme v době, kdy si můžeme sami říct, co za svoji práci chceme, jak dlouho chceme sedět v práci, jakou úroveň chceme aby naše práce měla. Tak proč je problém to udělat? Protože nám to nikdo nenařídil? Potřebujete striktně nařídit co máte dělat? Tak se zamyslete.

 16. Zuzana Gabrielová napsal:

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli jste s tímto novým sazebníkem včetně našeho minutového nákladu a kalkulovaných cen seznámili i lékaře , nebo to pro ně bude trochu ,, terapie šokem,,. Ráda bych jim totiž tuto pracovní verzi ukázala , aby měli přibližné povědomí o tom , jaké navýšení cen je od ledna čeká, ale byla bych raději ,kdyby tuto pracovní verzi už měli na stole z oficiálních zdrojů. Děkuji za odpověď i za vaši snahu na těchto změnách.

  1. Alexandra napsal:

   Klidně jim to ukažte. Materiál byl vyhotoven na zadání od VZP a ČSK a byl předložen a konzultován s ČSK a VZP – cena nikoho nepřekvapila, všichni si jsou vědomi toho, že v současné době jsme hluboko pod reálnou cenou. Otázka je, zda to bude ČSK nějak prezentovat doktorům, spíš bych to viděla na to, že nás opět nechají abychom si to vybojovali každý sám. Pravdou je, že v této době je razantní náprava cen na  místě, jinak je s námi brzo konec. A na to byli upozorněni.

  2. Jaroslav Jaroš napsal:

   Klidně jim to ukažte,ale to je asi vše co zmůžete,bude následovat jednoduché sdělení,že za ty ceny jsou naše výrobky neprodejné,a protože se v oboru a v každém okrese najde podagra,která dělé pod cenou, tak si do budou svážet a posílat poštou tam,kde to bude levnější.

 17. Marcela napsal:

  Děkuji za podrobnou informaci. Moc nám tím pomáháte. Vážím si toho a doufám, že budou zubaři méně chamtiví a více empatičtí k pacientům. Chodí k nám zoufalí jedinci a jak říkají, cítí se u nás jako v lázních, i když by sem neměli mít přístup. Vybereme zuby, dobarvíme keramiku, popovídáme, uklidníme. Jsme tu pak sice o to déle, ale pro klid a konečnou spokojenost je to nutné. Takže, PEVNÉ NERVY!!!

 18. Jaroslav Jaroš napsal:

  Když se nad tím novým sazebníkem zamyslím , tak jsem přesvědčen , že spousta laboratoři do roka do dne zavře .Pojišťovny hodily úhradu na pacienta ,lékaři nesleví, chtějí svoje a tak to jako vždy odnese zubní technik .Jsem ještě moc zvědavý na úhradu” I” kodů , pokud navýší o několik set ,tak to nic neřeši.
  Jsou laboratoře,které dělají HTN i pod 2000,-Kč a tak kalkulace nad 4000 jsou naprosto reálné,ale nepoužitelné.
  Patřím k nestorům oboru do práce jsem nastoupil v roce 1966 , to ještě většina současných zubních techniků nebyla na světě a tak hodně pamatuju a vím ,že z žádné bitvy nevyšel náš obor jako vítěz.
  Moc bych přál všem hodně práce,dobrý výdělek a hlavně zdraví.

 19. Markéta napsal:

  Dobrý den, kdy prosím budou zveřejněny příspěvky pojišťoven na nově přesunuté výrobky ( kompozitní korunky, celkové náhrady)? Od výstavy to mělo být do týdne a stále to v seznamu není. Děkuji

  1. Seidlová napsal:

   Úhrady plně hrazených výrobků, na které se ptáte, vyhlašuje MZ svým cenovým rozhodnutím. Tomu předchází dohoda s pojišťovnami, které musí propočítat, co si mohou dovolit. Opravdu si jsem jistá, že toto jsme určitě do týdne po Pragodentu neslibovali, protože víme, jak dlouho to MZ trvá. Co jsme do týdne slíbili, to tu máte zveřejněné. Situaci sledujeme a jakmile to bude možné, ihned vše zveřejníme.

 20. Lenka Králová napsal:

  Dobrý den, předně děkuji za vaši práci a podrobné informace k novému sazebníku. V předchozím článku jste psali, že bude půlroční přechodné období k vykazování pojišťovnám, to znamená, že do června 2022,budou platit oboje kody a doktoři je budou moci po nás chtít? Děkuji za odpověď

  1. Naděžda napsal:

   Ano, je to tak. Zapomněli jsme to v tomto článku zmínit. Opravdu zákon stanovuje půlroční přechodné období pro vykazování pojišťovnám. V podstatě je to tak, že by to mělo platit pro rozdělanou práci v tomto roce a dokončenou v roce 2022. Ale problém je ten, že to lékař může aplikovat i na práci, kterou si v roce 2021 pouze s pacientem domluvil. Bude v tom asi pěkný chaos. Kroupová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..