Elektronická evidence tržeb v zubních laboratořích.

31. 1. 2020 / Comments (0)

Blog

Elektronická evidence tržeb – toto velmi diskutované téma jsme se rozhodli otevřít na našem blogu, protože jsme od vás zubních techniků obdrželi několik dotazů, zda se elektronická evidence tržeb (EET) bude týkat i zubních laboratoří. Proto si toto téma rozebereme, abyste věděli, na čem jste a jak se podle toho máte zařídit.

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) je rozděleno do 4 fází, respektive do 3, protože došlo ke sloučení 3. a 4. vlny. V každé fázi se EET začala týkat jiného typu podnikání.

V září 2019 prošla sněmovnou novela zákona o evidenci tržeb a dne 9. 10. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. S účinností k 1. 5. 2020, kdy dojde k náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb, se evidenční povinnost bude vztahovat na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly.

 

O CO VLASTNĚ JDE?

Elektronická evidence tržeb (EET) má být moderním systémem rychlé komunikace mezi podnikateli a finanční správou. EET spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup je takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

 

KOHO SE ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB TÝKÁ?

Povinnost evidence tržeb dolehne na všechny, kdo jsou poplatníky daně z příjmů a mají příjmy z podnikání, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH. Zjednodušeně: evidovat příjmy podle pravidel EET budou muset všechny fyzické a právnické osoby vykazující zdanitelné příjmy z podnikání.

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet. 

To znamená, že pokud mezi zubní laboratoří (dodavatelem) a zubním lékařem (zákazníkem) jsou prováděny pouze bezhotovostní platby, EET se zubní laboratoře vůbec netýká!

 

CO JE EVIDOVANÁ TRŽBA?

Evidovanou tržbou je jakákoli platba, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím

 1. a) hotovosti (mince a bankovky, lhostejno, zda jsou české či zahraniční),
 2. b) bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky při platbě kartou), platilo jen do 28. února 2018, kdy bylo zrušeno Ústavním soudem – od tohoto dne již tyto platby poplatníci evidovat nemusí
 3. c) šeku, směnky nebo
 4. d) jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení mající charakter obdobný zmíněným prostředkům placení (např. stravenky, poukazy apod.)

a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o evidenci tržeb, tedy nejde o ojedinělý příjem platby.

 

CO ZNAMENÁ POJEM „OJEDINĚLÝ PŘÍJEM“?

Ojedinělý příjmem je neočekávaná a jednorázová platba v hotovosti, když jinak přijímáme výhradně platby převodem z účtu na účet

PODLÉHÁ ZUBNÍ LABORATOŘ EET, POKUD VYSTAVUJE FAKTURY, ZA KTERÉ OBČAS DOSTÁVÁ PENÍZE V HOTOVOSTI?

Jak již bylo řečeno, EET podléhají všechny tržby placené v hotovosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou, nebo nejsou vystavovány faktury. Přijímá-li tedy poplatník za své zboží či služby peníze v hotovosti a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob (§ 6 zákona o evidenci tržeb), podléhají tyto platby evidenci tržeb.

Výjimku tvoří příjem, který je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý. Pokud však poplatník přijímá platby v hotovosti pravidelně, i když jen občas, nejedná se o příjem ojedinělý. Poplatník pak musí nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit tomu, od koho mu tržba plyne, účtenku s předepsanými údaji, přičemž zákon o evidenci tržeb nestanoví formát ani způsob předání účtenky.

Příklad: Zubní laboratoř dodává své výrobky více zubním lékařům. Od všech přijímá platby za výrobky převodem na účet, vyjma jednoho, od kterého z důvodu špatné platební morálky přijímá platby v hotovosti. V případě, že je platba v hotovosti od zmíněného zubního lékaře prováděna opakovaně, nejedná se o ojedinělý příjem a zubní laboratoř spadá do povinnosti EET.

 

ZÁKON STANOVUJE PRO NĚKTERÉ TRŽBY VÝJIMKU Z POVINNOSTI EVIDENCE TRŽEB.

Evidovanou tržbou nejsou tržby

  • státu,
  • územního samosprávného celku,
  • příspěvkové organizace,
  • České národní banky,
  • držitele poštovní licence.

Vyloučení je odůvodněno zvláštním veřejnoprávním statusem těchto poplatníků.

Evidovanou tržbou nejsou také tržby

  • banky, včetně zahraniční banky,
  • spořitelního a úvěrního družstva,
  • pojišťovny a zajišťovny,
  • investiční společnosti a investičního fondu,
  • obchodníka s cennými papíry,
  • centrálního depozitáře,
  • penzijní společnosti,
  • penzijního fondu,
  • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
  • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

V těchto případech je postup plošného vyloučení poplatníků odůvodněn již existujícími dohledovými mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k uskutečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez režimu evidence tržeb.

Evidovanou tržbou nejsou také tržby

 • sociální služby
 • tržby z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12.
 • tržby z předplacených telefonních karet
 • tržby z obchodní letecké dopravy
 • tržby z hazardní hry
 • zrakově postižení podnikatelé

Z povinnosti evidovat tržby mohou být vyňaty také tržby, o nichž to stanoví nařízení vlády, a to v těch případech, kdy budou splněny podmínky uvedené v ustanovení § 12 odst. 4 zákona o evidenci tržeb (ZoET).

 

JAK ZJISTÍM, ŽE SPADÁM DO POVINNOSTI EET?

Závazné posouzení o určení evidované tržby (§ 32 ZoET)

Bude-li mít podnikatel pochybnosti, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, případně zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, bude mít možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

V žádosti sdělí finančnímu úřadu příslušné informace, ten je posoudí a na základě toho vydá rozhodnutí, jež je pro podnikatele vodítkem, jak postupovat. Podnikatel musí v žádosti o závazné posouzení uvést své identifikační údaje, platbu/platby, na kterou/které se má závazné posouzení vztahovat, a její/jejich popis, a to v míře dostatečné k posouzení. Současně podnikatel v žádosti vedle údajů o platbě/platbách uvede návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, resp. zda se jedná o evidovanou tržbu či nikoliv. Tato žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

Existuje i jiná možnost, jak si zjistit, zda spadáte do evidence elektronických tržeb.

Na webových stránkách statistického úřadu v registru ekonomických činností na odkazu http://apl.czso.cz/irsw/ si můžete podle identifikačního čísla (IČO) vyhledat svou firmu, kde po rozkliknutí detailů firmy naleznete tabulku se statistickými charakteristikami ekonomického subjektu, mezi kterými se nachází i činnost CZ-NACE. Zákon o elektronické evidenci tržeb přesně stanovuje, kdy a které segmenty podle CZ-NACE se do povinnosti EET musí zapojit.

 

OD KDY TATO POVINNOST PLATÍ?

Zavádění EET probíhá postupně.

Původní harmonogram zavedení byl:

Skutečnost zavádění EET byla trochu odlišná od původního plánu:

První dvě fáze proběhly podle harmonogramu, ale dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018. Konkrétně se dopady rozsudku promítly do odložení spuštění 3. a 4. fáze EET, zrušení povinnosti evidovat platby kartou a zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ. Soud dále konstatoval, že výjimky ze zákona o evidenci tržeb nelze stanovovat nařízením vlády, ale musí být zakotveny přímo v zákoně.

Proto byla připravena Novela zákona upravující náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb. Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. Po přehlasování senátního veta, které prodloužilo legislativní proces, se Sněmovně nakonec podařilo zákon schválit. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. S ohledem na dosavadní zkušenosti se zbývajícími fázemi legislativního procesu lze očekávat, že k náběhu chybějících oborů podnikání dojde 1. května 2020. Ke stejnému datu dojde také ke snížení DPH.

 

CO JE CZ-NACE?

Jde o standardní klasifikaci ekonomických činností Evropské unie. Zkratka NACE pochází z francouzského termínu Nomenclature génerale des Activitiés économiques dans les Communautés Européennes a česky znamená statistickou klasifikaci ekonomických činností, pomoci níž Evropská unie (respektive Evropské společenství) už od roku 1970 sbírá statistická data v mnoha ekonomických oblastech. Předpona CZ určuje, že se týká činností prováděných v České republice, u nás má sběr těchto dat na starosti Český statistický úřad. Data v něm mají pouze evidenční význam. CZ-NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód CZ-NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

 

DO JAKÝCH ČINNOSTÍ CZ-NACE PATŘÍ VÝROBA V ZUBNÍ LABORATOŘI?

Výroba zdravotnických prostředků v zubní laboratoři patří pod skupinu NACE 32, což je oddíl Ostatní zpracovatelský průmysl, který zahrnuje tyto třídy:

 1. Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
 2. Výroba hudebních nástrojů
 3. Výroba sportovních potřeb
 4. Výroba her a hraček
 5. Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb (32.5)
 6. Zpracovatelský průmysl j. n.

32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Tato třída zahrnuje výrobu laboratorních, chirurgických, zdravotnických a dentálních přístrojů a nástrojů, zařízení a pomůcek; výrobu ortodontických pomůcek, zubních náhrad a rovnátek.

Zahrnuje také výrobu lékařského, dentálního a podobného nábytku, u něhož přídavné funkce určují účel využití, např. hydraulické funkce zubařského křesla.

Zahrnuje:

 • výrobu chirurgických roušek a sterilního šicího materiálu a sterilních tkanin
 • výrobu cementu pro zubní výplně (kromě fixačních prostředků pro zubní náhrady), zubního vosku a jiných dentálních technických formovacích a modelovacích materiálů
 • výrobu cementu pro kostní rekonstrukce
 • výrobu pecí pro zubní laboratoře
 • výrobu laboratorních ultrazvukových čisticích přístrojů
 • výrobu laboratorních sterilizačních přístrojů
 • výrobu laboratorních destilačních přístrojů a odstředivek
 • výrobu nábytku a vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních pracovišť:
 • operační stoly
 • stoly určené pro vyšetření
 • nemocniční postele s mechanickým zařízením
 • zubařská křesla
 • výrobu kostních destiček a šroubů, injekčních stříkaček, jehel, katétrů, kanyl atd.
 • výrobu dentálních nástrojů a přístrojů (včetně zubařských křesel s vestavěnými přístroji)
 • výrobu umělých zubů, můstků atd. v zubních laboratořích
 • výrobu ortopedických a protetických pomůcek
 • výrobu skleněných očí
 • výrobu lékařských teploměrů
 • výrobu výrobků pro oční lékařství, např. brýlových a slunečních skel, skel broušených dle lékařského předpisu,
 • kontaktních čoček, ochranných brýlí

Nezahrnuje:

 • – výrobu dentálních fixačních přípravků
 • – výrobu impregnované zdravotnické vaty, gázy a obvazů
 • – výrobu elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
 • – výrobu kolečkových křesel a jiných vozítek pro postižené
 • – činnosti optiků

 

CO POTŘEBUJI PRO E-TRŽBY?

Technické řešení pro EET je určeno pro jakýkoli elektronický přístroj, tedy nejenom pokladnu anebo pokladní systém, ale také pro počítače, tablety anebo chytré mobilní telefony. Záleží vždy na velikosti podniku a na volbě podnikatele.

Na rozdíl od mnoha fám, které o e-tržbách dříve kolovaly a které podnikatele strašily statisícovými částkami investic, je skutečnost úplně jiná! Každý podnikatel si bude moci vybrat elektronické zařízení plně odpovídající velikosti, rozsahu i potřebám jeho podnikání.

Mnoho podnikatelů má dobré zkušenosti s nejrůznějšími systémy registračních pokladen zajišťujících zprostředkování mnoha důležitých dat při podnikání. Tito podnikatelé si je pořídili proto, aby měli kontrolu nad chodem byznysu a všechna potřebná data měli při ruce. Mnoho takových pokladních systémů už je nyní připraveno na implementaci softwaru e-tržeb. Náklady se tedy budou týkat pouze pořízení softwaru či případně komunikačních modulů, systém práce zůstane stejný.

Na elektronickou evidenci tržeb jsou připravena i mnohá kompaktní přenosná pokladní zařízení vhodná pro menší podnikatele. I zde je možné připojení pomocí wi-fi nebo kabelu. Zařízení je nenáročné na obsluhu a podnikatelé mohou volit mezi výrobky různých značek. Na implementaci e-tržeb jsou dnes připraveny i mnohé PC anebo jednoúčelové pokladny, s nimiž čeští podnikatelé pracují ve středně velkých i větších provozech či sítích provozoven.

Převážná většina malých podnikatelů však bude zavedení e-tržeb řešit velice jednoduše prostřednictvím svých dotykových telefonů anebo tabletů. Za pomoci nejrůznějších pokladních systémů tak už dnes mohou sledovat a kontrolovat veškeré dění ve svých firmách. Instalace softwaru e-tržeb bude otázka několika kliknutí a ani finanční náročnost těchto kroků nemusí být při správné volbě dodavatele systému nijak závratná.

JAK LZE ÚDAJE O TRŽBÁCH EVIDOVAT?

 • v běžném režimu „on-line“
 • ve zjednodušeném režimu „off-line“
 • ve zvláštním (offline) režimu

Postup fungování běžného režimu evidence tržeb

 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
 2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
 4. Zákazník obdrží účtenku.
 5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Podnikatel ve zjednodušeném režimu postupuje obdobně jako při evidenci v běžném režimu s tím rozdílem, že

 • je povinen zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a
 • nemá povinnost na účtence uvádět fiskální identifikační kód (FIK), ale je na účtence povinen uvést podpisový kód poplatníka (PKP).

Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat:

 • Tržby stanové zákonem, tj. z prodeje zboží a služeb uskutečněných na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob (§ 10 ZoET).
 • Tržby stanovené vládním nařízením, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon podnikání.
 • Tržby, které povolil evidovat ve zjednodušeném režimu správce daně na základě žádosti podnikatele (§ 11 ZoET).

Zvláštní (offline) režim
Tento režim zavedla Novela zákona o EET a bude spočívat v tom, že podnikatel bude vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne na finančním úřadu. Do speciálního formuláře pak bude zaznamenávat údaje o výši tržeb a počtu vydaných účtenek. Každé čtvrtletí pak tento formulář zašle na finanční úřad. O zvláštní režim budou moci požádat zpravidla fyzické osoby, které nejsou plátcem DPH, nemají více než 2 zaměstnance a zároveň výše jejich příjmů nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

Co musím udělat před zahájením evidence tržeb?

Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje na portál, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.

Autentizační údaje (§ 13, § 14 ZoET)

„Autentizačními údaji“ se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně, které jsou primárně tvořeny uživatelským jménem a heslem. Pro vyšší stupeň zabezpečení se počítá i s možností rozšíření o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo. Autentizační údaje slouží k přihlášení na portál správce daně.  Po přihlášení si bude podnikatel na portále spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách.

O autentizační údaje musí podnikatel požádat předtím, než přijme první evidovanou tržbu. Nejdříve bude možné o autentizační údaje požádat tři měsíce před spuštěním evidence pro první skupinu podnikatelů. Podnikatelé budou moci žádat o autentizační údaje od 1. září 2016. Ve stejném okamžiku bude zprovozněn i portál.

Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících způsobů:

 • elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky – v  takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
 • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.

O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Údaje o provozovnách (§ 17 ZoET)

Podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb zaregistrovat na portálu provozovny, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Provozovna je místo, kde dochází k určité činnosti. Jde nejen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny, nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby. Údaje o provozovnách musí podnikatel zadat na portále ještě předtím, než si vygeneruje certifikát/y. Každé provozovně bude přiděleno identifikační číslo, které bude podnikatel uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně.

Zároveň je podnikatel povinen oznámit na portálu změnu údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny a to do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu je podnikatel povinen zaevidovat před přijetím první tržby v této provozovně.

Certifikát pro evidenci tržeb (§ 15 ZoET)

Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele, který mu datovou zprávu posílá.  Správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb dle jeho potřeb a specifik fungování. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

Certifikát je nutno nainstalovat do pokladního zařízení. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon,…) a příslušného operačního systému.

Ochrana autentizačních údajů a certifikátů (§ 16 ZoET)

Podnikatel musí se svými autentizačními údaji a vygenerovanými certifikáty zacházet tak, aby je nemohla zneužít jiná osoba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..