Pro pořadatele akcí

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnost zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zákonem se ruší kreditní systém pro celoživotní vzdělávání techniků.

Profesní organizace nadále nebudou vydávat souhlasná stanoviska k pořádaným školením a akcím firem.

Nicméně provozovatel školení má povinnost uchovávat prezenční listiny účastníků a také těmto účastníkům vydávat potvrzení.

Firmám doporučujeme udávat v potvrzení počet hodin školení, protože je předpoklad, že v budoucnu se schválí nějaká vyhláška upravujíci povinný rozsah celoživotního vzdělávání.

=