Aktuality

ÚZIS – elektronicky nebo papírovou formou?

9. 9. 2013

=

Vážení kolegové,

=

V případě, že jste obdrželi z ÚZISu e-mail, kde součástí přílohy byl dopis ing. Petra Noska, náměstka pro zdravotní pojištění MZ ČR k elektronickému sběru dat do NZIS a kde bylo uvedeno, cituji:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR), pověřený správou a provozem NZIS, vytvořil podmínky pro bezproblémové předávání výkazů, které jsou součástí Programu statistických zjišťování MZ, a dat pro některé národní zdravotní registry prostřednictvím webové aplikace Centrální úložiště dat (CÚD).

 Nepředání dat požadovaným způsobem do NZIS je dle § 45 odst. 2 písm. m) zákona o zdravotních službách považováno za správní delikt. Ministerstvo zdravotnictví, jako správce NZIS a správní orgán, může za neplnění povinností vůči NZIS uložit ve správním řízení pokutu až do výše 100 000 Kč (viz § 117 odst. 4 písm. e) uvedeného zákona).

 Žádáme Vás, abyste učinili neprodleně taková opatření, aby výkazy za rok 2013, které jsou součástí Programu statistických zjišťování MZ, a údaje do národních zdravotních registrů byly předávány v elektronické podobě.“

 

tak bychom Vás chtěli sdělit následující:

Komora zubních techniků se informovala na uvedených kontaktech ÚZISu, kde ji bylo v jednom případě sděleno, že si nejsou vědomi o existenci nějaké zákonné normy, která to přikazuje a v druhém případě, že kdo se bude chtít přihlásit, může to udělat a podat jednoduchý výkaz E (MZ) 4-01 za rok 2013 elektronicky, ostatním jako vždy bude zaslán dotazník papírový.

 

Iniciativně jsme hledali, zda opravdu nějaká zákonná norma neexistuje, ale zmiňovaný § 45 odst. 2 písm. m) zákona o zdravotních službách pouze uvádí:

§ 45

(2) Poskytovatel je povinen

m) předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému,

Hovoří se o tom, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému, ale nikde není zmíněno, jakou formou to má být.