Aktuality

Proč jít studovat bakalářské studium ZT na Slovensko..

17. 4. 2013

=

Studium na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava n.o. ve školním roce 2013/2014.

=

Jak se přihlásit na VŠ?

Ve školním roce 2013/2014 Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava n.o., Nám. 1. Mája č.1, Bratislava 801 00 opět otvírá studijní program „zubní technika“ v denní i dálkové formě. Denní forma je určena pro absolventy gymnázií a středních škol, externí forma je určena pro zubní techniky z praxe.

Jak postupovat pokud máte zájem o tento studijní obor?

  1. zakoupit si přihlášku na VŠ (ŠEVT – prodejna tiskovin)
  2. vyplnit tiskopisy přesně podle pokynů
  3. potvrzení od lékaře
  4. studenti denního studia: doložit kopie vysvědčení za jednotlivé ročníky (nemusí být ověřené) a maturitní vysvědčení (musí být ověřené)
  5. externí studenti (zubní technici z praxe): doložit maturitní vysvědčení, které musí být ověřené
  6. doložit strukturovaný životopis

Bližší informace vám poskytne studijní referentka paní Vidovičová na telefonním čísle + 421 911 707 853 anebo na www.vssvalzbety.sk

Poplatky za studium jsou snížené. Je třeba stále sledovat webovou stránku školy www.vssvalzbety.sk, kde budou zveřejněny bližší informace o tomto oboru.

Přihlášky je nutno poslat co nejdříve, i v případě že ještě nemáte maturitní zkoušku (studenti denního studia). Až poté doložíte maturitní vysvědčení. Přijímací pohovory pro denní formu studia se skládají z talentové části (kreslení, modelování a ohýbání drátu podle předlohy) a ústního pohovoru – gymnazijní učivo z biologie). Přijímací pohovory budou probíhat ke konci měsíce června nebo začátkem července 2013. Do externí formy studia se uchazeči berou bez přijímacích pohovorů. 

doc. Dr. Eliška Knošková, PhD

 

Přihlášky musí být vyplněny ve slovenském jazyku. Možnost vyhledání na internetu – Ministerstvo školství – přihláška na bakalářské externí studium. Přihláška ke stažení a vysvětlivky k vyplnění.

Pokud byste měli problém při vyplňování přihlášky se slovenským jazykem – můžete požádat paní Klimovou ze sekretariátu KZT, která vám se slovenštinou ráda pomůže.

Vyplněné přihlášky společně s potřebnými údaji posílejte na adresu:

VŠZaSP sv. Alžbety
Palackého 1
Študijné oddelenie
Bratislava 811 02
 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

=

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave n. o. bola založená v roku 2002. Pri jej zrode stál Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčmery, DrSc. Počas predchádzajúcich 11 rokov sa podarilo vďaka Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimírovi Krčmerymu, DrSc. a prácou vedenia vysokej školy, interných a externých zamestnancov, ale aj podporovateľov, vybudovať modernú európsku vzdelávaciu inštitúciu. Čoho dôkazom je aj prijatie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave za plnoprávneho člena Európskej asociácie univerzít a signatára Veľkej charty Bolonskej univerzity. V akademickom roku 2011/2012 získala vysoká škola „Cenu Ministerstva školstva SR“ za vedu a výskum.

Pôsobenie a projekty vysokej školy sa nezameriavajú len na Slovenskú republiku, ale aj na ostatné štáty EU a sveta. Veď len v minulom roku prevádzkovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety viac ako 51 zahraničných pedagogických a detašovaných pracovísk po celom svete.

Bližšie informácie o štúdiu a samotnej Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave môžete získať na www.vssvalzbety.sk.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave je nezisková organizácia, všetky získané prostriedky idú na pokrytie nákladov štúdia a humanitné projekty.
Ak sa chcete dozvedieť niečo bližšie o humanitných projektoch, prípadne sa zapojiť do projektov, bližšie informácie nájdete na www.projekty.vssvalzbety.sk.

doc. Dr. Eliška Knošková, PhD. Mgr. Ján Slezák, dipl. z. t.

Je potrebné, aby zdravotnícky pracovník – zubný technik študoval na vysokej škole ?

Mgr. Ján Slezák, dipl. z. t.

Tento článok som sa rozhodol napísať na základe mojich skúseností s podnikaním v zubnej technike, štúdiom na vysokej škole, mojou prácou obchodného zástupcu – manažéra a externého pedagóga na vysokej škole.

Pri mojej práci a stretnutiach s kolegami zubnými technikmi zo Slovenska, ale aj z Čiech, sa často stretávam s otázkami:

1. Prečo máme študovať na vysokej škole ?
2. Čo mi dá štúdium na vysokej škole ?
3. Keď skončím vysokú školu, čo ďalej ?

V tomto článku sa pokúsim nestranne a jednoducho odpovedať na uvedené otázky a svoje odpovede aj logicky zdôvodniť. V úvode článku chcem upozorniť čitateľa, že na vysokej škole (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave), kde prebieha výučba zubných technikov, pôsobím ako externý pedagóg. Napriek tomuto faktu sa ako zubný technik z praxe domnievam, že na uvedené tri otázky budem vedieť odpovedať z pohľadu zubného technika priamo a nestranne. Napokon moju nestrannosť môže čitateľ posúdiť po prečítaní tohto článku.

Otázka č. 1:

Prečo by mal zubný technik študovať na vysokej škole ?

Na tomto mieste nechcem písať o zvyšovaní kvalifikácie, odbornej spôsobilosti, rozširovaní si odborných vedomostí. O tom sa už veľa popísalo, aj hovorilo.

Ja odpoviem jednoducho. Zubný technik by mal na vysokej škole študovať preto, lebo v súčasnosti nemá lepšiu voľbu a v podstate mu nič iného ani nezostáva. Prečo ?

1. Je veľká pravdepodobnosť, že zubný technik (odborný prevádzkovateľ) bude v blízkej budúcnosti toto vzdelanie potrebovať z dôvodu neustáleho zvyšovania kvalifikácie všetkých zdravotníckych pracovníkov. Toto sa týka tak Slovenska, ako aj kolegov v Čechách.
2. V súčasnosti čelíme takým výrazným ekonomických zmenám (kríza), aké sme ešte nezažili (po roku 1989). Nikto si nemôže byť istý, aký bude dopyt po protetických náhradách zo strany pacientov, lekárov. Pacient postihnutý krízou si nebude môcť dovoliť zaplatiť náhradu, radšej sa nechá ošetriť len konzervatívne u lekára. Čo potom zubný technik so stredoškolským vzdelaním alebo s dipl. z. t., ktorý nebude mať prácu? Kde a akú prácu nájde ? Veď teraz je na každé „obstojné – primerané“ pracovné miesto vyžadované vysokoškolské vzdelanie (mnohokrát nezmyselne a mnohokrát akékoľvek vysokoškolské vzdelanie). V súčasnosti sa už stretávame s viacerými kolegami (často šikovnými technikmi a techničkami), ktorí sú nútení v dôsledku krízy hľadať si novú prácu. Skoro pravidelne sa boria s veľkými ťažkosťami pri hľadaní práce najmä kvôli svojmu vzdelaniu (stredoškolské vzdelanie alebo dipl. z. t.) a predchádzajúcej práci. Je to smutné, často kruté, ale je to tak.
3. Čo nikomu neželám, je pracovné zranenie alebo choroba, ktorá zabráni zubnému technikovi pracovať. Ako a kde si zubný technik so stredoškolským vzdelaním alebo s dipl. z. t. nájde náhradnú a primeranú prácu ?
4. V súčasnosti ani kolegovia, ktorí majú 55 rokov, nemajú isté, kedy pôjdu do dôchodku a za akých podmienok. Vzhľadom na harmonizáciu európskej legislatívy je dosť pravdepodobné, že do dôchodku budú odchádzať až v 65 rokoch. Takže aj kolegovia vo veku 50 až 55 rokov sa musia zaoberať otázkou svojej ďalšej pracovnej existencie.

Je nutné si uvedomiť aj vysoké fyzické a psychické zaťaženie zubného technika pri výkone svojej práce. Ako dlho sa dá takýto stres bez ujmy vydržať a nemyslím tým len starších kolegov.

Na základe uvedeného je aj pre túto skupinu kolegov otázka absolvovať trojročné vysokoškolské štúdium aktuálna.

Otázka č. 2:

Čo mi dá štúdium na vysokej škole ?

1. Každému absolventovi vysokej školy (aj zubnému technikovi) stúpne jeho cena na trhu práce a dá mu väčšiu šancu na získanie práce (v prípadoch, o ktorých som písal v predchádzajúcom odseku). V dnešnej dobe a pravdepodobne aj v dobe, ktorá nás čaká, je to výrazný faktor a dôvod pre štúdium.
2. Domnievam sa, aj vzhľadom na zloženie a štruktúru štúdia na vysokej škole, že každý si nájde oblasť, s ktorou sa nestretol a v ktorej si prehĺbi svoje vedomosti (nové technológie, manažment, marketing, informatika, právne otázky, poisťovníctvo).
Určite nie na každej prednáške a každý deň sa študent stretne s prevratnými informáciami, ale na mnohých prednáškach sa stretne s viacerými novými a zaujímavými informáciami.
3. Treba si tiež uvedomiť, zubní technici na vysokej škole z dvoch tretín študujú vlastne to, čo robia každý deň v práci a z toho sú aj skúšky. Asi len jedna tretina je tvorená z iných predmetov (nové technológie, manažment, marketing, informatika, právne otázky, poisťovníctvo, ekonomika, ekonómia, anatómia, fyziológia).
4. Neviem, ako je to v ČR, ale na Slovensku sa za štúdium na vysokej škole prideľujú kredity („sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov“) a je ich dosť na celé päťročné hodnotiace obdobie.

Otázka č. 3:

Keď skončím vysokú školu, čo ďalej ?

Zubní technici na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave študujú 3 roky zubnú techniku. Po ukončení štúdia štátnou skúškou (podobné ako záverečná skúška na dipl. z. t.) sa môžu rozhodnúť pokračovať v štúdiu napr. manažmentu, verejného zdravotníctva atď. a ukončiť druhostupňové vysokoškolské štúdium s magisterským a neskôr s doktorským titulom. Takéto vzdelanie dá absolventovi pomerne veľkú škálu možností pri hľadaní nového miesta, s takýmto vzdelaním sa dá uplatniť napr. v zdravotných poisťovniach, na zdravotnom odbore VÚC (v ČR krajské úrady), na úradoch verejného zdravotníctva, Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na ministerstve zdravotníctva atď.

Finančná otázka sa dá riešiť aj u diaľkových študentov výhodnou študentskou pôžičkou zo špeciálneho študentského programu.

Nechcem, aby tento článok vyznel ako reklama na vysokú školu a dúfam, že ho čitatelia ani tak nechápu. Snažil som sa nestranne zhrnúť základné informácie prečo študovať na vysokej škole.

Nechcem, aby teraz všetci zubní technici v ČR a SR utekali sa prihlásiť na vysokú školu. Dúfam, že po prečítaní týchto riadkov sa čitatelia zamyslia, či by predsa pre zubného technika vysoká škola nebola vhodná ako alternatíva a „zadné vrátka“ v prípade situácií, o ktorých som písal.

Zubní technici, ktorí sa pre štúdium na vysokej škole rozhodnú, nájdu v nasledujúcich dvoch článkoch doc. PaedDr. E. Knoškovej, PhD. a Mgr. Jána Slezáka, dipl. z. t., základné informácie o vysokej škole a štúdiu.